- Vi registrerer at vi er helt på linje med regjeringen i beskrivelsen av klimaeffekten av å anvende biogass fra husdyrgjødsel som alternativ til fossilt drivstoff”, sier Svein Guldal, prosjektleder for biogass i Norges Bondelag.

Etterlyser offensiv tiltak

Samtidig etterlyser Bondelagets prosjektleder offensive tiltak i meldingen, utover de relativt beskjedne virkemidlene man har i dag. - Jeg registrerer at man har puttet inn en faktaboks om den svenske sektorovergripende biogasstrategien der man blant gir produksjonsstøtte til biogassproduksjon fra gjødsel. Vi tar det som et tegn på at man er villig til å drøfte og å innføre tilsvarende tiltak også her i landet, sier Svein Guldal.

Glad for fond

- Vi er tilfreds med regjeringens opprettelse av et fond for klima, fornybar energi og energiomlegging som skal forvaltes av Enova. Prosjektleder Guldal registrerer at Regjeringa er innstilt på å være med på å finansiere hele produksjonslinjer for å få til en energiomlegging. - For jordbruket sin del kan dette blant annet gjelde drivhussektoren og produksjon av biogass, sier Guldal som er glad for at Enova får nye nye oppgaver og virkemidler. - Dette er sammen med virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge viktige pilarer for en aktiv og framtidsrettet energiomlegging i jordbruket, understreker han.

Klimavennlige valg i hverdagen

–Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen. Industrien vil få støtte til nødvendig teknologiutvikling. Ei slik omstilling innebærer også at vi må være innstilte på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak i utlandet, sa miljøvernminister Bård Vegard Solhjell da han la fram Klimameldingen.

Bondelagets temasider energi, miljø og klima