Under høringen pekte Gimming på viktigheten at vi i Norge har muligheten til å forhandle med staten når det gjelder rammebetingelser for norsk jordbruk og bøndenes inntekter. 

LES VÅRT HØRINGSBREV HER

– Gode jordbruksoppgjør, som reduserer inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, er viktig for rekruttering, investering og fremtidstro i næringa. Det er derfor helt sentralt for oss å forvalte forhandlingsretten best mulig. Den er også avgjørende for å sikre bønder gode og forutsigbare rammevilkår, men også den direkte påvirkningsmulighet vi har på egne rammebetingelser gjennom forhandlingene, sa Gimming. 

Helt nye rammer

I år har forhandlingene hatt helt nye rammer, etter at Stortinget behandlet stortingsmelding 11 denne våren. Derfor er det et godt grep at bondens inntekt og økt selvforsyning kobles i meldinga. Inntektsgapet til andre grupper må tettes.

– Målet om selvforsyning på 50 prosent er ambisiøst, men svært viktig. Spesielt sett i lys av verdenssituasjonen der vi fortsatt har pandemien friskt i minne, og ser at land, også nær oss, fortsatt bruker krig som legalt virkemiddel for å nå politiske mål, sa Gimming.

Korn og grønt - viktig for folk og dyr

Korn er viktig både som mat direkte, og som fôr til dyra. Det er krevende og lykkes med væravhengige produksjoner som mathvete og proteinvekster. Økt kornproduksjon har stort potensiale for å øke sjølforsyninga.

– Og det er bra at staten fulgte opp jordbrukets krav om ekstra tilskudd til hvete og proteinvekster – sammen med økte målpriser vil det gi økt produksjon og dempe bondens risiko, sa Gimming.

I både årets og fjorårets oppgjør har vi styrket tilskudd til drenering kraftig. Drenering er viktig for økt matproduksjon, klimatilpassing og reduserte klimagassutslipp.

Gjennom jordbruksavtalen så legger vi også til rette for at grøntnæringa kan utnytte markedsmulighetene bedre.

– I år gjør vi dette blant annet gjennom finansiering av grøntløftet som er næringas prosjekt for å øke etterspørselen. Vi øker målprisene, beholder øvre prisgrense på 20 prosent, finansierer prosjekter for å styrke bondens posisjon i verdikjeden som gjennomgang av potetmarkedet og utredning av bondeeide fellespakkerier, sa han.

Styrking av selvforsyning på frukt og grønt kan ikke ligge i jordbruksavtalen alene.

– Her er stortingets arbeid med maktforholda i verdikjeden for mat og føringer for offentlige innkjøp avgjørende for å øke potensialet for norsk grøntproduksjon.

Melkeproduksjon avgjørende for hele landet

Norsk melkeproduksjon er avgjørende for et aktivt jordbruk og verdiskapning i hele landet. Vi har derfor prioritert melkeproduksjonen høyt i forhandlingene. Økonomien blir styrket blant annet gjennom innføring av et pristilskudd fra 1. juli 2024. Dette vil raskt gi økonomisk effekt for bonden.

– Norges Bondelag ber næringskomiteen merke seg at det i år er siste gang Stortinget vedtar en målpris for melk. Partene er enige om å endre prismodellen slik at vi overholder Norges forpliktelser i WTO-avtalen. Men det er viktig å merke seg at dette grepet vil øke melkeprodusentenes risiko i forhold til dagens målprismodell, sa Gimming.

Ber Stortinget vedta jordbruksavtalen

– Jeg vil understreke alvoret i dette og ber stortinget stille seg bak ordningen som er forhandlet fram, hvor hovedelementene er samvirkebasert markedsregulering der markedsregulator setter en planlagt engrospris. Norges Bondelag ber stortingets næringskomite merke seg den klare retningen i årets jordbruksavtale har for økt selvforsyning, med en rekke tiltak for økt produksjon av grønt, norsk fôr og matkorn. Videre ber vi Stortinget samle seg om en inngått jordbruksavtale fra et samlet jordbruk, sa han.

Videre la Gimming vekt på at vi har store oppgaver framfor oss i norsk jordbruk. 

– Inntektsgapet skal tettes, velferdsordningene skal styrkes og det må legges på plass en politikk som sørger for et bærekraftig landbruk med små og store gårder over hele landet. Norges Bondelag skal fortsette den jobben, men da må vi ha trygghet for at stortinget vedtar inngått jordbruksavtale. Vi ber om at Næringskomiteen i sin innstilling legger til rette for dette, avsluttet Gimming.