Gjør stor skade for framtidig matproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Per Skorge
- Det er rett og slett avvikling forkledd som modernisering, og jeg er svært skuffa over at regjeringa får flertall for dette, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

- De samlede endringene i konsesjonsloven er i realiteten ei uthuling av hele loven. Det er alvorlig for framtidig norsk matproduksjon, mener Norges Bondelag.

Fakta om konsesjonsloven:
- Konsesjonsloven gjelder for bebygde eiendommer som har over 25 dekar full- og/ eller overflatedyrka jord eller over 500 dekar produktiv skog, og hvor den avtalte prisen er over 3,5 millioner kroner.
- Den første konsesjonsloven ble vedtatt i 1888.
- På 1900-tallet fikk vi særkonsesjonslover for skog (1909), myr (1913), vassdrag (1913), fjell (1915) og jord (1920).
- Disse særlovene ble samlet i én lov med virkning fra 1975

- Stortingsflertallet gjør det nå enda vanskeligere for ungdom å få kjøpt landbrukseiendom, men lettere for dem som vil plassere penger i jord uten å produsere mat. Flertallet på Stortinget tar valg som vil få negative konsekvenser i nåtida og for framtidige generasjoner, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Næringskomiteen på Stortinget leverte i går sin innstilling til endringer i konsesjonsloven. Regjeringspartiene får flertall for flere endringer som vil svekke norsk matproduksjon. Arealgrensa for hvilke eiendommer som skal omfattes av konsesjonsloven og odelsrett, økes nå fra 25 til 35 dekar.

60 prosent av gårdene unntas loven

- Tall fra SSB viser at nærmere 60 prosent av norske landbrukseiendommer vil bli unntatt loven, og det er direkte uansvarlig. Det er grunn til å tro at dette vil gi mer fraflytting og at mer jordbruksareal går ut av drift. Endringene kommer til å gi langt flere ubebodde bruk og mer leiejord, stikk i strid med det regjeringa påstår, sier Per Skorge.

Et annet forslag Norges Bondelag har advart mot og som flertallet på Stortinget nå går for, er å unnta skogeiendommer fra priskontrollen.

- Ei utvikling der gårdsskogene i store deler av landet nyttes til andre formål enn landbruk, vil tappe næringa for verdifulle ressurser som bidrar til å opprettholde arbeidsplasser over store deler av landet. Det er også sannsynlig at avvikling av priskontroll på skog vil bidra til at jord og skog skilles. Jorda skilles fra slik at det blir en rein skogeiendom tilbake som deretter kan selges uten priskontroll. Dette fordi det vil være mer inntektsbringende å selge skogen til jaktformål enn som en del av et gårdsbruk, advarer Skorge.

Avvikling forkledd som modernisering

Norges Bondelag har blitt hørt av Stortingets flertall når det gjelder forslaget som åpner for kjøp av naboeiendom med felles grensepunkt for eksempel oppe på fjellet eller åsen. Forslaget ville gitt flere store eiendommer på bekostning av de vanlige familiebrukene.

- Jeg er glad for at dette forslaget ble stoppa. Men flertallet på Stortinget gjør likevel stor skade ved å avvikle flere av verktøyene som sikrer at landbrukseiendommer blir brukt til matproduksjon. De gir kapitalinteresser tilgang til å eie mer av jorda vår og svekker vår evne til å produsere mat i framtida, sier Per Skorge.

- De fleste endringene regjeringa har foreslått for konsesjonsloven, innebærer liberalisering, men framstilles som modernisering. Det er rett og slett avvikling forkledd som modernisering, og jeg er svært skuffa over at regjeringa får flertall for dette.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere