Gjenopptar 77 erstatningssaker

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Gode signal frå klima- og miljøvernministeren. 77 saker om rovvilterstatning blir behandla på nytt.

- Tine Sundtoft skal ha ros for at ho tar Krokann-dommen på alvor når ho no vil realitetsbehandle desse erstatningssakene på nytt. Dette gir også gode signal om korleis rovdyrerstatningssaker vil bli behandla framover, seier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag gir ros til klima- og miljøvernministeren. I august var Norges Bondelag og dei andre fagorganisasjonane for sau i møte med klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft for å krevje ny behandling av fleire rovdyrsaker med bakgrunn i Krokann-dommen. Årsaka var at Miljødirektoratet hadde gitt fleire bønder avslag på å få realitetsbehandla klage på rovdyrerstatning, basert på prinsippa fastsett i Krokann-dommen. No har statsråden bestemt at desse 77 erstatningssakene skal bli vurdert på nytt av Miljødirektoratet.

Styrka tillit til regjeringa

- Krokann-dommen er tydeleg på at det er praktiseringa av regelverket for erstatning for rovviltskader som har vore feil. Når Klima- og miljødepartementet no pålegg Miljødirektoratet å realitetsbehandle saker som er lik saken til Ola Krokann på nytt, så styrker det vår tillit til regjeringa, seier Einar Frogner.

Krokann-dommen pålegg miljøforvaltninga å dempe krava til dokumenterte tap i besetninga for å utbetale erstatning for rovdyrskade. Sauebonde Ola Krokann fekk i Sør-Trøndelag Tingrett medhald i at han skulle hatt rovdyrerstatning for fleire tapte sauar enn han fekk for beitesesongen 2008. Staten meinte saksforholdet var prinsipielt, og anka saka til lagmannsretten. Krokann fekk også medhald der, og dommen vart dermed ståande.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere