Gjenopptar 77 erstatningssaker

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Gode signal frå klima- og miljøvernministeren. 77 saker om rovvilterstatning blir behandla på nytt.

- Tine Sundtoft skal ha ros for at ho tar Krokann-dommen på alvor når ho no vil realitetsbehandle desse erstatningssakene på nytt. Dette gir også gode signal om korleis rovdyrerstatningssaker vil bli behandla framover, seier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag gir ros til klima- og miljøvernministeren. I august var Norges Bondelag og dei andre fagorganisasjonane for sau i møte med klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft for å krevje ny behandling av fleire rovdyrsaker med bakgrunn i Krokann-dommen. Årsaka var at Miljødirektoratet hadde gitt fleire bønder avslag på å få realitetsbehandla klage på rovdyrerstatning, basert på prinsippa fastsett i Krokann-dommen. No har statsråden bestemt at desse 77 erstatningssakene skal bli vurdert på nytt av Miljødirektoratet.

Styrka tillit til regjeringa

- Krokann-dommen er tydeleg på at det er praktiseringa av regelverket for erstatning for rovviltskader som har vore feil. Når Klima- og miljødepartementet no pålegg Miljødirektoratet å realitetsbehandle saker som er lik saken til Ola Krokann på nytt, så styrker det vår tillit til regjeringa, seier Einar Frogner.

Krokann-dommen pålegg miljøforvaltninga å dempe krava til dokumenterte tap i besetninga for å utbetale erstatning for rovdyrskade. Sauebonde Ola Krokann fekk i Sør-Trøndelag Tingrett medhald i at han skulle hatt rovdyrerstatning for fleire tapte sauar enn han fekk for beitesesongen 2008. Staten meinte saksforholdet var prinsipielt, og anka saka til lagmannsretten. Krokann fekk også medhald der, og dommen vart dermed ståande.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere