I dag gikk høringsfristen ut på to utredningsrapporter om dagligvaresektoren som ble sendt ut på høring av Nærings- og fiskeridepartementet i fjor høst. Den ene av de to rapportene «Etableringshindringer i dagligvaresektoren» tar for seg mulighetene for økt konkurranse i dagligvaresektoren.

- Norges Bondelag mener etableringshinderrapporten har et for snevert fokus og vektlegger for mye betydningen av importvernet og markedsreguleringen som indirekte årsaker til at ikke flere dagligvarekjeder etablerer seg i Norge. Utfordringer og tiltak knyttet til søyledannelser og manglende uavhengig distribusjon i verdikjeden burde vektlegges mer, skriver leder Lars Petter Bartnes og generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag i høringsvaret.

Anbefaler lov om god handelsskikk

De peker på fem andre tiltak som vil kunne legge til rette for flere nyetableringer i dagligvarebransjen. Et av de fem tiltakene er å innføre Lov om god handelsskikk, som kan regulere forholdet mellom leverandør og kjeder, og bidra til å unngå uheldig atferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter.

- En velfungerende verdikjede for mat er helt avgjørende for norske bønder. Som råvareleverandører er vi avhengige av at alle leddene fram mot forbruker fungerer optimalt. Som eiere av samvirkebedrifter angår også forholdet mellom leverandør og dagligvarehandel mange av våre medlemmer direkte, sier Bartnes og Skorge i høringsbrevet. 

Ønsker mer regulering

De fire andre tiltakene Norges Bondelag anbefaler regjeringa å utrede, er regulering av tilgjengeligheten for attraktive lokaler, å pålegge grossister å levere varer til konkurrenter på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, gi leverandørene mulighet til fritt å kunne velge distributør og ikke knytte distribusjon direkte til varen, og å utrede forbud mot at dagligvarekjeder tiltvinger seg betingelser som ikke er knytta til ulikhet i kostnader eller motytelser.

Legger for mye skyld på importvernet

Samtidig advarer Norges Bondelag mot å tukle med importvernet og markedsordningene. Rapporten om etableringshindre legger vekt på begge disse ordningene som forklaringsfaktorer for manglende nyetablering i detaljistleddet. Men på samme tid peker forfatterne av rapporten på at maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen også er et problem i land som har et svakere importvern og markedsregulering enn i Norge.

- EU har lavere tollvern på landbruksvarer mot tredjeland og fri handel mellom medlemslandene, likevel er konsentrasjon i dagligvaresektoren en utfordring. EU ønsker å styrke produsentsammenslutninger som en motvekt mot dagligvarekjedenes sterke rolle, mens Etableringshindringsrapporten peker på en deregulering av markedsreguleringa som er helt avgjørende for norske bønder, og der samvirkene har en viktig rolle. EU har store utfordringer i verdikjeden for mat selv om de ikke har kvote- og målprisreguleringer, som Etableringshinderrapporten trekker fram som forklaringsfaktor for manglende nyetableringer, skriver Norges Bondelag i høringsbrevet.