Kristin Ianssen før dagens høring i Stortinget.Regjeringa har gjennom klimameldinga ”Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU” påtatt seg en betinga forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Meldinga orienterer om at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU.

I dag var det høring om meldinga i energi- og miljøkomiteen i Stortinget, og første nestleder Kristin Ianssen la fram Norges Bondelags innspill.

- Matprodusenter må sette i verk klimatilpassing

- Matproduksjon og klimaendringer er uløselig knyttet til hverandre. Vi kan ikke løse verdens sultproblem uten å få kontroll på klimaendringene, og vi kan heller ikke føre en klimapolitikk som forsterker verdens sultproblem. Vi matprodusenter er avhengige av at vi får på plass tiltak, nasjonalt og globalt for å kutte klimagassutslipp og sette i verk tiltak for klimatilpassing, sa Ianssen i sitt innlegg til komiteen.

Hun understreka at jordbruket vil bidra til å få ned klimautslippene, selv om nullutslipp ikke er mulig for jordbruket og at det også er vanskelig å måle mange av utslippene fra sektoren nøyaktig. Samtidig presenterte hun to konkrete forslag til hvordan næringa kan bidra til utslippskutt.

To konkrete forslag

- Det er ingen klimakutt som kommer av seg selv. Det krever hardt arbeid og målrettet innsats. Det trengs politisk vilje og samarbeid mellom næring og stat for å få til resultater. Vi foreslår å satse på Mer og bedre klimarådgivning og jordbrukets klimafond med skattefordel, sa Ianssen.

- Alle forskningsresultater må brytes ned til konkrete råd om hvilke grep som kan tas i jordbruksdrifta og hvilke investeringer som vil være mest hensiktsmessige for både drift og klimabelastning samt hvilke vurderinger gårdbrukerne må gjøre for å velge klimasmarte innsatsfaktorer. Vi mener også jordbruket må få muligheten til å sette av egne inntekter i et fond og at skattefordeler skal gjøre det mer lønnsomt å styre investeringer til klimatiltak, sa Kristin Ianssen i dagens høring i energi- og miljøkomiteen.

Se hele høringa i Stortingets nett-tv