Gardsvindmøller på Småkraftdagane

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Både småkraft og vindkraft blir tema under Småkraftdagane i Bergen i mars.

- Småkraftdagane i Bergen 19. - 21. mars er den store samlingsplassen for alle grunneigarar som arbeider med planar om småkraftproduksjon eller gardsvindmøller, seier prosjektleiar Terje Engvik i Bondelaget sitt vind- og vasskraftprosjekt. Her vert det fokus på rammevilkår, felles utfordringar for all kraftproduksjon, mange fagforedrag om enkelttema og stands med utstillingar. Bondelaget sitt fornybar elproduksjonsprosjekt deltek med stand og fagforedrag den 21. mars, både om mulegheiter innan gardsvindproduksjon og om grunneigarsamarbeid ved småkraftutbygging.

Gardsvindmølle Listaprogrammet for Småkraftdagane, som Småkraftforeninga årvisst arrangerer, finn ein oversyn over alle foredrag og påmeldingsinformasjon. Av programmet går det fram at det heile tek til med småkraftseminar i regi av NVE den 19. mars. Dag to er den politiske hovuddagen, med fokus på felles utfordringar for både vindkraft- og småkraftproduksjon og debatt om verdiskaping og utnytting av Norge sine fornybare ressursar. Dei viktige fellestema for ny, fornybar kraftproduksjon er nettkapasitet og nettilknyting, konsesjonshandsaming og den nye elsertifikatordninga som gjer det meir lønsamt å satse på fornybar kraftproduksjon.

Siste arrangementsdagen 21. mars kan interesserte deltakarar få utfordringar med prioriteringane. Det vert då køyrd tre parallellsesjonar med fagforedrag, før dagen vert avslutta med synfaring av småkraftverk og generatorverkstad. Ein av dei tre parallellsesjonane vil ta føre seg gardsvindproduksjon. Her får vi mellom anna høyre om konsesjonsprosessen for småskala vindkraft og rønslene frå den fyrste, nye  gardsvindmølla på 50 kW som vart sett opp på Jæren i fjor. - Eg vil i tillegg til mulegheitene innan småskala vindproduksjon også ta føre meg arbeidet som Bondelaget har i gang om standardavtalar for arealutleige til større vindkraftparkar, seier Engvik. - Grunneigarar med høvelege areal for vindparkar kan oppnå ei god tilleggsinntekt ved arealutleige, held han fram. - Men det er viktig med godt grunneigarsamarbeid og gode prosessar fram mot ferdig avtale, avsluttar Engvik.

Prosjektleiar Terje Engvik ved gardsvindmøllefundament Lista

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere