Situasjonen for fjørfe i Rogaland er endret etter at det nå er to antatte tilfeller av fugleinfluensa. En besetning med verpehøns ble avlivet torsdag forrige uke, og i dag ble verpehøns på nabobesetningen avlivet på bakgrunn av klinisk mistanke om fugleinfluensa.

– Når smitten er i flere besetninger, blir situasjonen enda mer alvorlig. Bønder og myndigheter setter alt inn på å få kontroll på situasjonen og smitten, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Det er viktig fra myndighetene sin side å få satt på nødvendig kompetanse og ressurser til håndtering av de mange oppgaver og spørsmål som kommer opp nå, gitt at dette er første gang fugleinfluensa er påvist på produksjonsdyr i Norge, understreker Bjørn Gimming.

Fugleinfluensa smitter veldig lett mellom fugler, og gir høy dødelighet. Det er svært lav smitterisiko til mennesker. I Norge ble fugleinfluensa første gang oppdaget høsten 2020, på villfugl, og det er gjort flere funn av smitten på villfugl også denne høsten. Smitten i de to verpehønsbesetningene er de første på produksjonsdyr i Norge. All mistanke om fugleinfluensa hos ville og tamme fugler, må meldes Mattilsynet.

Dette er tiltakene nå:

Bøndene som har fjørfe innenfor sonene, har mulighet til direkte kontakt med Mattilsynet om hvordan de skal forholde seg. Bøndene har også kontakt med sine varemottakere om leveranser og transport. Det er mulig å søke Mattilsynet om unntak fra forbudene i soneforskriften.

Erstatning av tap og kostnader

Bøndene gjør alt de kan for å hindre spredning, men restriksjonene vil også ha økonomiske konsekvenser. Bondelaget jobber med å få klarhet i erstatninger etter pålegg og/eller som følge av restriksjonene. De standardiserte satsene for erstatning vil på flere felt ikke dekke dagens kostnadsnivå. Dette er beskrevet hos Landbruksdirektoratet.  

– Smitten og smittebegrensningen har økonomiske konsekvenser. Det er viktig at vi får nødvendige avklaringer om erstatning, både når det gjelder nivå, omfang og andre spørsmål som vil komme opp. Situasjonen berører mange bønder, sier Gimming.

Smittevern og forebygging er avgjørende

Alle som har fjørfe og andre fugler må opprettholde høyt fokus på smittevern, og ha gode daglige rutiner. Det handler i stor grad om å unngå mulig kontakt fra ville fugler til fjørfeholdet, og forebygge smitte mellom husdyrhold, både gjennom fôr, luftinntak og klær/sko. Les gode råd i Mattilsynets veiledning om smittevern for næringsretta fjørfehold.  Les også gode råd hos Animalia.