Landbruks- og matdepartementet vil ha dobbelt så stor produksjon av kylling og kalkun på hver gård. Her er er kyllinghus i Namdalseid, Nord-Trøndelag.

Landbruks- og matdepartementet åpner for at hver bonde kan ha dobbelt så mange kylling og kalkun som i dag. I forslaget til endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, vil departementet øke konsesjonsgrensen fra 140 000 til 280 000 slaktekylling per år, og fra 30 000 til 60 000 kalkun.

I vårt høringssvar, går Norges Bondelag mot en dobling av hvor stort hver enkelt fjørfebonde kan drive.

- Det er flere årsaker til at Norges Bondelag ønsker å beholde dagens konsesjonsgrenser for kylling og kalkun, og dyrehelse og smittepress er et viktig argument for oss, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Ifølge veterinærinstituttet kan smitterisikoen øke med større flokker.

Det er en sammenheng mellom flokkstørrelse og risiko for overlevelse og spredning av smittestoffer. En dobling av konsesjonsgrensene gir grunnlag for svært store flokker og utfordrer risikoen for smittespredning ytterligere.

- Eventuelle utbrudd av sjukdom vil få større konsekvenser, siden det er flere dyr som risikerer å bli smittet. Belastningen dette har på den enkelte fjørfebonde vil også bli større, påpeker Skorge.

LMD åpner for dobbelt så mange kyllinger på hver gård.Norges Bondelag mener også at å åpne for dobbelt så store kyllinghus, strider mot selve målet med loven om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, som er å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.

Må kjøre langt med møkk

En dobling av konsesjonsgrensene er heller ikke miljømessig forsvarlig. Dagens største kyllingbesetninger krever allerede store jorder å spre møkka fra kyllingene på. For å ha 140 000 dyr, kreves spredeareal på 320 – 400 dekar. En dobling av kyllingkonsesjonen vil også kreve dobbelt så stort spredeareal, inntil 800 dekar.

- Dette betyr at møkka kan måtte fraktes langt av gårde. Det gir en produksjon frikoblet fra ressursene, noe vi mener er svært uheldig, sier Skorge.

Økningen strider også i mot regjeringens vekt på forutsigbarhet for næringsutøvere, i samarbeidsavtalen.

Nesten alle vil beholde dagens grense

En gjennomgang Nationen har hatt av de 17 høringssvarene på endringer i forskriften, viser at det kun er Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) som ønsker en dobling av konsesjonsgrensene velkommen.

- Dette taler for seg. Det er kun statsråden og KLF som vil ha en økning, påpeker Skorge.