Frogner peker på herjingene til ulven som Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga fellingstillatelse på den 30.mai, trolig er et streifdyr. Frogner mener den stadig voksende stammen av ulv i Skandinavia vil gi flere tap av beitedyr i Norge og dermed store dyrelidelser for sau.

I løpet av pinsen og denne uken har det blitt funnet 87 sauer enten drept eller så hardt skadd at de måtte avlives på grunn av ulveangrep. Så langt har jakten vært resultatløs og mye tyder på at tapstallene vil stige ytterligere.

-I og med at uttakene av ulv ble stanset av Klima-og miljødepartementet i vinter er vi redde for at det vil skje flere slike episoder fremover. Ulven gjør stor skade, og for dem som opplever det er dette brutalt, sier Frogner.

Ulv i prioritert beiteområde

-Det er bra at det er blitt gitt umiddelbar fellingstillatelse og at de kommunale jaktlagene er i beredskap. Samtidig viser denne jakta hvor vanskelig det er å ta ut ulv i beitesesongen, understreker Frogner.

Fellingsområdet omfatter hele Hurdal kommune, deler av Eidsvoll og Nannestad pluss deler av Gran, Vestre Toten og Østre Toten i Oppland. Området er utenfor ulvesonen i et område med svært mye sau.

-Disse angrepne skjer i et prioritert beiteområde. Det betyr at det er nedlagt ekstra ressurser for å ha dyr på utmark her.  Norges Bondelag har pekt på at for å holde antall drepte dyr så lave som mulige på grunn av tap til rovdyr, må beitedyrene ha forrang. For å få til dette må man ta ut rovdyr i forkant av beitesesongen, understreker Frogner.

Det er trolig en eller to ulver i området som det er gitt fellingstillatelse for.

-Den Skandinaviske ulvestammen har vokst de siste årene og det gir flere utfordringer for de som driver med utmarksbeite. Nå er det viktig at jaktlagene får gjort jobben sin med å felle ulven, sier Frogner.

Det har blitt lett etter ulven over store områder, også en rekke nabokommuner til Gran og Hurdal. Sporhunder har også blitt brukt, uten hell.

– Det er kjempevanskelig. Vi har vært ute på fellingsforsøk før så vi vet hvor vanskelig det er. Det er mer at vi stiller opp for sauenæringa og bidrar på beste måte, men å få et resultat i et slikt fellingsforsøk er kjempevanskelig, sier leder i fellingslaget Kjell Bakken til NRK. På grunn av tett skog er området uegnet til bruk av helikopter i jakten.

Beitedyrene må ha forrang

Fjorårets beitesesong bar mange steder i landet, spesielt i Sør-Norge, preg av at det er blitt flere ulv i beitenære områder. For å møte dette på en konstruktiv måte må det ligge en felles forståelse blant både bønder og myndigheter om hvordan det er å leve med ulv tett innpå seg.

I Norge ligger den todelte politikken om at det skal være beitedyr og rovdyr over hele landet til grunn. For å få til det må man ha gode, velfungerende ordninger, mener Frogner.

-Bedre aksept og erstatningsordninger for skader på beitedyr vil være et steg i riktig retning. Vi må også ha i bakhodet at for mange er ulven et mytisk dyr. Mange ønsker den som en del av norsk natur. Samtidig er det viktig å ikke bli historieløse. Våre forferde jobbet aktivt for å bli kvitt rovdyra som var en trussel for livsgrunnlaget og matberginga.  For meg er det enkelt: Vi skal ha både beitedyr og rovdyr i Norge, men beitedyrene skal ha forrang, sier Einar Frogner.