Framtidsretta matproduksjon i hele landet!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra Representantskapet i Norges Bondelag 26. mars 2015.

Representantskap mars 2015For å nå målet om økt matproduksjon må inntektsavstanden til andre grupper reduseres. Det må skje med grunnlag i norske ressurser. Det er bred politisk enighet om økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning. Styrket økonomi i matproduksjon er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering. 

Arealressursene må utnyttes best mulig. Produksjonsfordelingen i norsk landbruk må opprettholdes. Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Kornproduksjonen må økes, med mål om økt norsk kornandel i kraftfôr og matmel. Det forutsetter at kornøkonomien prioriteres i årets oppgjør. Økonomien styrkes både gjennom pris og budsjettmidler. Prisnedskriving er viktig for å sikre økonomien i husdyrholdet.

Gras- og beiteressursen i distriktene er en forutsetning for økt norsk matproduksjon. Økonomien i grovfôrbaserte produksjoner må styrkes. Det må stimuleres til økt storfekjøttproduksjon. Utmarka må utnyttes bedre. Økonomiske virkemidler som sikrer landbruk og variert bruksstruktur i hele landet må prioriteres. Fraktordningene er et viktig distriktsvirkemiddel.  

Melkeproduksjonen er bærebjelken i norsk landbruk. Dagens kvoteordning er avgjørende for å sikre melkeproduksjon i hele landet. Det er særskilte investeringsbehov for å imøtekomme kravet om løsdrift i storfehold fra 2024. Investeringsvirkemidlene må økes og innrettes slik at investeringene skjer i samsvar med ressursgrunnlaget. Fruktproduksjonen må sikres investeringsordninger.

Landbruket er en del av klimaløsningen og det grønne skiftet. Forskning og utvikling i landbruket må prioriteres slik at næringa kan tilpasse seg klimaendringer og være en del av løsningen i det grønne skiftet. For å øke produksjonen og omstille til klimasmart drift må arealeffektiviteten styrkes gjennom bedre agronomi, grøfting og økt økonomisk handlingsrom. Det må etableres en fondsordning som gir mulighet for klimasmarte investeringer. 

Norsk landbruk leverer trygg og ærlig mat. Norske matprodusenter er klare for å øke matproduksjonen. Det er viktig med gode velferdsordninger for å sikre rekruttering til næringa. Økonomien i næringa må styrkes. Vi må ha velfungerende importvern slik at markedsmulighetene kan utnyttes der de er til stede. I tillegg må budsjettmidlene økes for å sikre norsk matproduksjon med basis i norske ressurser over hele landet. 

Styrk landbrukets rammebetingelser og bonden leverer!

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere