Forventer handlekraft for økte inntektsmuligheter

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi forventer at det utvises tilsvarende handlekraft som i tollvernspørsmålet med styrkede inntektsmuligheter.

Det skriver Norges Bondelag i et brev til Næringskomiteen på Stortinget i forbindelse med høringa på Statsbudsjettet 2013 og Landbruks- og matdepartementets foreslåtte tall.

I brevet uttrykker Bondelaget tilfredshet med forslaget til endringer i tollvernet, og viser samtidig til ambisjoneen for norsk amtproduksjon Bondelaget sjøl har gitt uttrykk for, ambisjoneen Stortinget har gitt uttrykk for i behandlingen av Landbruks- og matmeldinga og ambisjoneen som kommer til uttrykk i denne meldinga.

Oppfølging av matkjedeutvalget

Bondelaget viser også  til Regjeringen ønske om å sette ned et utvalg som sal utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas. - Dette er et svært viktig arbeid for hele verdikjeden, og det er viktig med god framdrift i arbeidet, understreker Bondelaget.

Inntektsmulighetene må bedres

-Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene. Norges Bondelag konstaterer at dagens inntektsmuligheter ikke er nok til å øke matproduksjonen. For at landbruket skal beholde og rekruttere dyktige bønder, er det avgjørende at det settes rammebetingelser som gir grunnlag for god lønnsomhet, heter det i brevet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere