Det skriver Norges Bondelag i et brev til Næringskomiteen på Stortinget i forbindelse med høringa på Statsbudsjettet 2013 og Landbruks- og matdepartementets foreslåtte tall.

I brevet uttrykker Bondelaget tilfredshet med forslaget til endringer i tollvernet, og viser samtidig til ambisjoneen for norsk amtproduksjon Bondelaget sjøl har gitt uttrykk for, ambisjoneen Stortinget har gitt uttrykk for i behandlingen av Landbruks- og matmeldinga og ambisjoneen som kommer til uttrykk i denne meldinga.

Oppfølging av matkjedeutvalget

Bondelaget viser også  til Regjeringen ønske om å sette ned et utvalg som sal utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas. - Dette er et svært viktig arbeid for hele verdikjeden, og det er viktig med god framdrift i arbeidet, understreker Bondelaget.

Inntektsmulighetene må bedres

-Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene. Norges Bondelag konstaterer at dagens inntektsmuligheter ikke er nok til å øke matproduksjonen. For at landbruket skal beholde og rekruttere dyktige bønder, er det avgjørende at det settes rammebetingelser som gir grunnlag for god lønnsomhet, heter det i brevet.