Forvaltning i strid med husdyreiers rettskrav

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forvaltningens krav om funn av kadaver er i strid med husdyreiers rettskrav på full erstatning.

Det er innholdet i en del av ankesvaret advokatfirmaet Lund&Co har utformet på vegne av sauebonden Ola Krokann i forbindelse med Statens anke etter dommen i Sør-Trøndelag Tingrett om erstattning ved tap av husdyr til rovvilt.

Ugyldig vedtak i DN

Krokann fikk for beitesesongen 2008 avslag på 60 prosent av omsøkt erstatning for rovvilttap. I ankesvaret anføres det at Direktoratet for naturforvaltning (DN), har lagt avgjørende vekt på mangelende kadaverfunn i besetningen eller beitelaget. Det hevdes att et krav om kadaverfunn er i stris med husdyreiers krav på full erstatning for rovdyrtap og at vedtaket derfor er ugyldig. Etter Krokanns syn foreligger det en rekke andre omstendigheter som til sammen danner sannsynlighetsovervekt for at rovvilt er tapsårsak for hele det omsøkte tapet. Det kan heller ikke oppstilles krav om at ett bestemt forhold må foreligge for at dureeier skal oppfylle sin bevisbyrde.

 

Normaltap utenfor vurdering

I ankebrevet blir det også slått fast at tap som er inkludert i normaltapet skal holdes utenfor sannsynlighetsvurderingen da det bare er ekstraordinære tap som er relevant å vurdere. Det må derfor foreligge holdepunkter for at normaltapet er av et ekstraordinært omfang og at dette framstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovvilt for en større eller mindre andel av de tapte dyrene som ikke er gjenfunnet.

- Det er ikke grunnlag for å anta at Krokanns individuelle og erfaringsbaserte normaltapsnivå ikke er representativt for det faktiske normaltapet i besetningen, heter det. Både før og etter 2008 har forvaltningen lagt Krokanns normalltap til grunn når det er innvilget full erstatning for alt tap utover normaltapet.

Saken skal behandles ved Frostating Lagmannsrett

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere