Forvaltning i strid med husdyreiers rettskrav

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forvaltningens krav om funn av kadaver er i strid med husdyreiers rettskrav på full erstatning.

Det er innholdet i en del av ankesvaret advokatfirmaet Lund&Co har utformet på vegne av sauebonden Ola Krokann i forbindelse med Statens anke etter dommen i Sør-Trøndelag Tingrett om erstattning ved tap av husdyr til rovvilt.

Ugyldig vedtak i DN

Krokann fikk for beitesesongen 2008 avslag på 60 prosent av omsøkt erstatning for rovvilttap. I ankesvaret anføres det at Direktoratet for naturforvaltning (DN), har lagt avgjørende vekt på mangelende kadaverfunn i besetningen eller beitelaget. Det hevdes att et krav om kadaverfunn er i stris med husdyreiers krav på full erstatning for rovdyrtap og at vedtaket derfor er ugyldig. Etter Krokanns syn foreligger det en rekke andre omstendigheter som til sammen danner sannsynlighetsovervekt for at rovvilt er tapsårsak for hele det omsøkte tapet. Det kan heller ikke oppstilles krav om at ett bestemt forhold må foreligge for at dureeier skal oppfylle sin bevisbyrde.

 

Normaltap utenfor vurdering

I ankebrevet blir det også slått fast at tap som er inkludert i normaltapet skal holdes utenfor sannsynlighetsvurderingen da det bare er ekstraordinære tap som er relevant å vurdere. Det må derfor foreligge holdepunkter for at normaltapet er av et ekstraordinært omfang og at dette framstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovvilt for en større eller mindre andel av de tapte dyrene som ikke er gjenfunnet.

- Det er ikke grunnlag for å anta at Krokanns individuelle og erfaringsbaserte normaltapsnivå ikke er representativt for det faktiske normaltapet i besetningen, heter det. Både før og etter 2008 har forvaltningen lagt Krokanns normalltap til grunn når det er innvilget full erstatning for alt tap utover normaltapet.

Saken skal behandles ved Frostating Lagmannsrett

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere