Det er innholdet i en del av ankesvaret advokatfirmaet Lund&Co har utformet på vegne av sauebonden Ola Krokann i forbindelse med Statens anke etter dommen i Sør-Trøndelag Tingrett om erstattning ved tap av husdyr til rovvilt.

Ugyldig vedtak i DN

Krokann fikk for beitesesongen 2008 avslag på 60 prosent av omsøkt erstatning for rovvilttap. I ankesvaret anføres det at Direktoratet for naturforvaltning (DN), har lagt avgjørende vekt på mangelende kadaverfunn i besetningen eller beitelaget. Det hevdes att et krav om kadaverfunn er i stris med husdyreiers krav på full erstatning for rovdyrtap og at vedtaket derfor er ugyldig. Etter Krokanns syn foreligger det en rekke andre omstendigheter som til sammen danner sannsynlighetsovervekt for at rovvilt er tapsårsak for hele det omsøkte tapet. Det kan heller ikke oppstilles krav om at ett bestemt forhold må foreligge for at dureeier skal oppfylle sin bevisbyrde.

 

Normaltap utenfor vurdering

I ankebrevet blir det også slått fast at tap som er inkludert i normaltapet skal holdes utenfor sannsynlighetsvurderingen da det bare er ekstraordinære tap som er relevant å vurdere. Det må derfor foreligge holdepunkter for at normaltapet er av et ekstraordinært omfang og at dette framstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovvilt for en større eller mindre andel av de tapte dyrene som ikke er gjenfunnet.

- Det er ikke grunnlag for å anta at Krokanns individuelle og erfaringsbaserte normaltapsnivå ikke er representativt for det faktiske normaltapet i besetningen, heter det. Både før og etter 2008 har forvaltningen lagt Krokanns normalltap til grunn når det er innvilget full erstatning for alt tap utover normaltapet.

Saken skal behandles ved Frostating Lagmannsrett