Amund Grindalen anker til Høyesterett for å slippe å betale for festers forurensning. (Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen)
Det er med bakgrunn i den såkalte Grindalen-saken fra Elverum og en høring om et nytt EU-direktiv at Bondelaget fremmer denne saken overfor Miljøverndepartementet.

Amund Grindalen ble i to rettsinstanser dømt til å betale 2,3 millioner kroner for oppryddning av ei bortfestet tomt som ble forurenset fra 1960 til begynnelsen av 1980-tallet. I perioden drev Elverum Treimpregnering AS lovlig impregnering av jernbanesviller og telefonstolper på tomta. Grunnen ble forurenset av kreosot, og i 2004 vedtok Statens forurensningstilsyn at tomta skulle ryddes og renses. Deler av regninga på 15 millioner kroner ble sendt grunneieren.

- Ingen har gjort noe galt, og bruk av kreosot var lovlig den gang. Det er faktisk den norske stat som har hatt fordel av virksomheten, ved at de fikk impregnerte jernbanesviller til jernbanen og telefonstolper til Televerket, sier Amund Grindalen.

Anker til Høyesterett
Han har nå anket dommen i lagmannsretten inn for Høyesterett. Grindalens prosessfullmektig, advokat Magnus Dæhlin i Advokatfirmaet Lund & Co, begrunner anken med den bygger på feil rettsanvendelse, ved at Grindalen ikke kan anses ansvarlig for forurensningen.

- Vi må forhindre at flere av våre medlemmer havner i samme situasjon som Grindalen, sier Ole Jacob Helmen i Bondelaget.- Dommen fraviker prinsippet om at forurenser skal gjøre opp for seg, sier Amund Grindalen, som ikke en gang var født da virksomheten ble startet på tomta. Han overtok eiendommen i 1992 på odel fra sin far, og fikk først vite om forurensningen i 2002.

Fagsjef og advokat Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag sier det er helt urimelig at grunneier skal betale for en annens forurensning.

- Hvis forurenser ikke har penger, skal det ikke være lett å hoppe over på grunneier, sier Helmen.

Krever lovendring
Bondelaget mener derfor at det i forbindelse med gjennomføringen av EU-direktivet om miljøansvar, tas inn i forurensningsloven et krav om at virksomheter skal garantere for kostnader til opprydding av eventuell forurensning.

- Det er ikke nok med et "kan" i loven, det må være et lovmessig krav om en slik garanti. Det er helt urimelig at myndighetene ikke stiller vilkår slik at grunneiere slipper å havne i en slik situasjon som Amund Grindalen har havnet i, sier Helmen.

Amund Grindalen er helt enig i kravet fra Bondelaget om lovendring. - Det blir helt feil når den norske stat kan finne noen med noe av verdi, og så la dem betale. Det fraviker prinsippet om at forurenser skal betale, sier han.

- Slik loven er i dag, tør ingen grunneiere leie bort areal til virksomheter som kan være potensielle forurensere i framtida, sier Ole Jacob Helmen.

Temasider Jus og grunneierrettigheter
Kontaktperson: Ole Jacob Helmen