Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

- Vi er forundret over at regjeringen ikke reverserer skatteskjerpelsen ved generasjonsskifter i landbruket, sier Per Skorge.

Regjeringa har understreket målet om målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Nå øker skatten ved generasjonsskiftene.

Skatteregning for de som overtar

- Både våre egne beregninger, og uavhengige beregninger av E&Y, viser at ungdom som overtar en normal landbrukseiendom får ei skatteregning på 4-500.000 kroner, sier Skorge.

Etter at arveavgiften er avviklet vil inngangsverdiene for maskiner og redskaper, samt buskap bli lavere. Dette gir både lavere avskrivningsgrunnlag og skjermingsfradrag, og dermed økt inntektsbeskatning.

- Henger ikke sammen med regjeringens mål

I revidert nasjonalbudsjett 2014 har Finansdepartementet sett på effekten av endringene knyttet til arveavgiften. Departementet bekrefter i sin utredning at «store gårdsbruk hvor maskiner og/eller buskap utgjør en relativt stor andel av de samlede driftsmidlene, vil få de største innstrammingene».

- At skatteopplegget særlig rammer de som satser, henger ikke sammen med regjeringens uttalte mål om å styrke heltidsbruk. Den samlede effekten av skattendringene fra 2014 øker skatten for de som satser på ei framtid i næringa. For de fleste av disse har lettelse i formuesskatten ingen effekt, mener Skorge.

Dårlig tilbud og skattesmell

Finansdepartementet har beregnet den varige årlige skatteøkningen i jordbruksinntekt til 110 millioner kroner som følge av bortfall av arveavgift, lavere avskrivninger og skjermingsfradrag. Andre skatteeffekter knyttet til generasjonsskiftet er beregnet til 10 millioner.

Samlet skatteøkning i jordbruksinntekta er dermed beregnet til 100 mill kroner i året. Departementet legger vekt på at anslagene er usikre som følge av begrenset datagrunnlag, forenklede forutsetninger og sjablongmessig framskriving.

- Skattesmellen kommer på toppen av regjeringas dårlige tilbud i jordbruksoppgjøret. Dette stimulerer ikke til rekruttering og økt matproduksjon, avslutter Skorge.

Du kan følge Bondelaget på: