Fortel verdas bønder om norsk eigedomspolitikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen fortalde bønder frå heile verda om den unike norsk eigedomspolitikken.

- Eigedomspolitikken i norsk landbruk er bygd opp gjennom generasjonar. Den er viktig for å få busetjing og produksjon over heile landet, og rekruttering av sjølveigande bønder.  Det sa nestleiar i Norges Bondelag Kristin Ianssen til bønder frå heile verda som var samla til generalforsamling i WFO.

World Farmers`Organisation (WFO) har rundt 80 medlemmer frå ca 50 land i alle verdsdeler. Årets generalforsamling var i Livingstone i Zambia, heimlandet til WFO-president Evelyn Nguleka. Ianssen heldt innlegg på eit seminar om eigedomspolitikk og landrettar. Ho fortalde om korleis det norske eigedomsregelverket er bygd opp med konsesjonslov, prisregulering, bu- og driveplikt og odelslov.

Jorda går til investorar utanfrå i Zambia

Mange var interessert i å høyre om korleis det fungerer i Noreg, og samanlikningar vart gjort med andre lands lovgjeving. I vertslandet Zambia har under 10% av småbøndene (mindre enn 200 mål) rett til jorda dei driv. 83% av bøndene med under 20 mål lever på mindre enn 1 dollar dagen. Får desse bøndene tilgang på 10 mål meir, kan det gi ein nedgang i fattigdom frå 80% til 50%. – Jorda går i større grad til spekulative investorar, heller enn produktive småbrukarar, sa Munguzwe Hichaambwe frå forskingsinstituttet IFAPRI under sitt innlegg.

– Dagens system i Zambia er laga for å ekskludere småbønder lokalt og favorisere personar utanfor som ikkje fyrst og fremst er bønder, sa Hichaambwe.


Presidenten hyllar landbruket

Zambias president Edgar Lungu innleia med å peike på kor viktig landbruket er:
- Landbruket er for viktig til at vi kan overlate det til bøndene åleine. Halvparten av Zambias innbyggarar er bønder. Også landbruksminister Given Lubinda peika på kor viktige bøndene er:
- Bøndene er viktige partnerar om vi skal nå tusenårsmåla om å fjerne svolten innan 15 år, og få eit klimasmart landbruk. Eg vil auke støtten til landbruket og gi meir meir makt til småbøndene, sa Lubinda, som har jobba 10 år på den norske ambassaden.


Arbeider med ny strategisk plan og politikkdokument

Under årsmøtet til WFO var fokuset på korleis organisasjonen stifta i 2011 kan utviklast vidare. Fram mot generalforsamlinga neste år skal det utarbeidast ein ny strategisk plan og nye politiske posisjonspapir for dei seks arbeidsgruppene: Klima, matkjede, matsikkerheit, husdyrproduksjon, kvinner og ungdom.
– Det er viktig at det politiske arbeidet blir prioritert, og at nok ressursar blir sett av til å bistå arbeidsgruppene i dette arbeidet, sa Kristin Ianssen under debatten.

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er begge medlemmer i WFO sidan oppstarten. Berit Hundåla var fyrste europeiske representant i styret. Sveitsiske Fritz Glauser har no den posisjonen. WFOs strategiplan vil også vere tema når nordiske bønder møtes i Sverige i august. Mellom andre tema på årets konferanse var klima, innovasjon, bondens posisjon og samarbeid med andre deler av verdikjeda for mat. Rundt 130 delegatar frå heile verda deltok på møtet, i tillegg til 200 gjester og bønder frå Zambia.

Kristin Ianssen i lag med ein bonde frå Zambia som brukar yr.no for å finne ut når han skal så og hauste.

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere