Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.Da styret i Norges Bondelag tok for seg organisasjonens forskningsstrategi for 2012-2015, ble det lagt vekt på at utgangspunktet for strategien er målsettingen i Stortingsmelding 9 ("Velkommen til bords") om en prosent årlig økning i norsk matproduksjon de neste 20 åra.

Bondelagsstyret vedtok disse hovedmålene for arbeidet med forskning:

  • Norges Bondelag sin prioritering av av forskningstema- og områder skal bygge på Bondelagets strategiske prioriteringer og mål for norsk landbruk
  • Norges Bondelag skal være en sentral premissleverandør i utvikling og styring av midler til forskning på landbruksområdet.
  • Landbrukets forskningsbehov skal synliggjøres. Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) som gjøres skal være relevant for bonden.

Styret mener strategien forutsetter:

  • Aktiv bruk av arenaer der Norges Bondelag er representert til å fremme Bondelagets forskningsprioriteringer.
  • Identifikasjon og forankring av bondens forskningsbehov gjennom samspill mellom administrasjon, faste utvalg og tillitsvalgte, samt FoU-miljøer.
  • Koordinert innsats med øvrige aktører ved å bruke og videreutvikle formelle og uformelle møteplasser til alliansebygging og koordinering.
  • Følge opp økonomiske virkemidler over jordbruksavtalen og være pådriver for økt finansiering fra sektorer utenom landbruket.
  • Formidling til bonde og næring gjennom vektlegging samspill, forskning og rådgiverapparat samt formidling via media.