Det skriver Professor emeritus Thor Falkanger i et notat til Norges Bondelag. Bakgrunnen for notatet var en tolkning Ålen fjellstyre foretok av Fjelloven og som seinere fikk medhold av Statens landbruksforvaltning: Retten til beite og seter er knyttet til at retten til beite og seter er knyttet til egen besetning. Både fjellstyret og SLF tolker Fjellloven slik at setre anses å være i bruk dersom besetning beiter på setra eller fôret høstes til bruk av egen besetning.

Seterbruken ble sagt opp

Ålen fjellstyre og SLF sitt standpunkt tar utgangspunkt i klagesaker der seterbruken i utgangspunktet ble sagt opp med henvisning til Fjellovens bestemmelser. Klagerne mente på sin side at setra var i bruk ettersom föret på setervollen ble solgt.

Loven krever ikke husdyrhold

-Jeg kan ikke se at SLFs standpunkt kan opprettholdes, skriver professor Thor Falkanger i notatet til Norges Bondelag. Falkanger viser blant annet til en tidligere rettsavgjørelse der retten slo fast at allmenningsretten etter fjelloven IKKE er betinget av at det er husdyrhold på gården; det er tilstrekkelig at det skjer/kan skje "jordbruksdrift".

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temasider jus og skatt