Dette innebærer at melkebøndene kan produsere 1 prosent mer melk i år enn de tidligere har fått beskjed om.

I dagens møte redegjorde Tine for markedssituasjonen i inneværende år, prognosene for innveid melkemengde og behov i 2018. De ga også sine vurderinger knyttet til etterspørsel og lagerbehov.

Forventer økt melkebehov

Tines siste prognoser anslår at det i 2018 kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 490 mill. liter dersom dagens forholds­tall for disponibel kvote på 0,98 videreføres.

Etter at prognosen ble utarbeidet har været økt usikkerheten knyttet til fôrsituasjonen. Basert på forventet salg og behov for lager av ost og smør, forventet Tine et melkebehov på omlag 1 503 mill. liter melk.

På bakgrunn av dette anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,99 for 2018.

Partene drøftet situasjonen og støttet Tines vurderinger. Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,99 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket beholdes på 900 000 liter kumelk.