- Statens tilbud gir et bedre utgangspunkt for forhandlinger enn i fjor, selv om det er et stort sprik mellom tilbudet fra staten og kravet vårt. Vi vurderer det likevel dit hen at statens tilbud gir grunnlag for å starte forhandlinger, sier leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Nils T. Bjørke som er leder i Norges Bondelag.

Staten presenterte sitt tilbud tirsdag 7.mai. Dette tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst på 25.000 kr pr. årsverk i jordbruket.

Til sammenligning innebar jordbrukets krav en inntektsvekst på knapt 47.000 kr per årsverk.

Det er i dag et stort inntektsgap mellom bønder og andre grupper i samfunnet. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten må inntektsgapet til andre grupper tettes heter det i begrunnelsen for kravt fra jordbruket.

- Den største utfordringen er det store spriket mellom tilbudet fra staten og kravet vårt spesielt på budsjettmidler, avslutter Nils T. Bjørke.

Forhandlingene starter med en prosedyregjennomgang hvor jordbruket redegjør for sine posisjoner. Forhandlingene skal etter planen være avsluttet 16. mai.

Finn all informasjon om jordbruksoppgjøret på vår samleside.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke og Per Skorge