Forenkling av rovdyrerstatningen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

En ny forskrift om rovdyrerstatning gjør det mulig å forenkle erstatningsoppgjør ved tap av husdyr.

Klima- og miljødepartementet vedtok 30. mai revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.
- Den nye erstatningsforskrifta er nå vedtatt, og resultatet er en klar forbedring sammenligna med det forslaget som først ble sendt på høring, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
- Vi forutsetter at retten til full erstatning av tap og følgekostnader står ved lag og at den nye forskriften praktiseres slik at faktisk rovdyrtap blir erstattet i samsvar med Krokann-dommen, sier Bartnes.

Sikrere tapsårsak

Den reviderte forskriften setter vilkår om at saueeier må dokumentere saueholdet ved blant annet å oppgi individspesifikk informasjon. Formålet med dette er å gi rovviltmyndighetene informasjon slik at tapsårsak kan fastslås med større sikkerhet. Ved avslag på erstatning må forvaltningen kunne sannsynliggjøre at tapet skyldes andre årsaker enn rovvilt, jamfør Krokann-dommen.

Forebyggende tiltak

I retningslinjene til forskriften presiseres det at dyreeier må gjøre nødvendige forebyggende tiltak for å komme i posisjon til å få erstatning med henvisning til dom i Høyesterett av 10.10.2012 (Kleiva-dommen).  Det er et prinsipp i rovdyrpolitikken at den enkelte bruker skal holdes økonomisk skadesløs. Norges Bondelag krever at staten dekker alle ekstra kostnader knyttet til forebyggende tiltak fullt ut.

Det er innført en ny paragraf 7 som gir mulighet for å gi et forenklet erstatningsoppgjør når gitte kriterier er oppfylt. Da skal alt tap utover normaltapet erstattes. Kriteriene for dette er imidlertid strenge.

§ 8 i den nye forskriften viderefører behandling av søknader ut fra sannsynlighetsvurdering av sauetapet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere