Forenkling av rovdyrerstatningen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

En ny forskrift om rovdyrerstatning gjør det mulig å forenkle erstatningsoppgjør ved tap av husdyr.

Klima- og miljødepartementet vedtok 30. mai revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.
- Den nye erstatningsforskrifta er nå vedtatt, og resultatet er en klar forbedring sammenligna med det forslaget som først ble sendt på høring, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
- Vi forutsetter at retten til full erstatning av tap og følgekostnader står ved lag og at den nye forskriften praktiseres slik at faktisk rovdyrtap blir erstattet i samsvar med Krokann-dommen, sier Bartnes.

Sikrere tapsårsak

Den reviderte forskriften setter vilkår om at saueeier må dokumentere saueholdet ved blant annet å oppgi individspesifikk informasjon. Formålet med dette er å gi rovviltmyndighetene informasjon slik at tapsårsak kan fastslås med større sikkerhet. Ved avslag på erstatning må forvaltningen kunne sannsynliggjøre at tapet skyldes andre årsaker enn rovvilt, jamfør Krokann-dommen.

Forebyggende tiltak

I retningslinjene til forskriften presiseres det at dyreeier må gjøre nødvendige forebyggende tiltak for å komme i posisjon til å få erstatning med henvisning til dom i Høyesterett av 10.10.2012 (Kleiva-dommen).  Det er et prinsipp i rovdyrpolitikken at den enkelte bruker skal holdes økonomisk skadesløs. Norges Bondelag krever at staten dekker alle ekstra kostnader knyttet til forebyggende tiltak fullt ut.

Det er innført en ny paragraf 7 som gir mulighet for å gi et forenklet erstatningsoppgjør når gitte kriterier er oppfylt. Da skal alt tap utover normaltapet erstattes. Kriteriene for dette er imidlertid strenge.

§ 8 i den nye forskriften viderefører behandling av søknader ut fra sannsynlighetsvurdering av sauetapet.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere