Følg opp måla i landbrukspolitikken!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet

Norsk matproduksjon er for viktig til å være en politisk kasteball, sier årsmøtet i Norges Bondelag i denne resolusjonen.

Gjennom sin behandling av jordbruksmeldinga har Stortinget nylig vedtatt framtidas landbrukspolitikk der: Hovedmålet er økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser. Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat, der hele landet skal brukes. Det skal stimuleres til et mangfoldig landbruk med gode rammevilkår også for små og mellomstore bruk. Stortinget slår fast at inntektsnivået er gjennomgående lavt i jordbruket, og at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres.


Årsmøtet i Norges Bondelag vil understreke at inntektsgapet reduseres kun dersom avstanden målt i kroner blir mindre. Inntekt er det viktigste virkemiddelet for å sikre flere av målene for jordbruket, som rekruttering, investeringer og økt norsk matproduksjon.


Jordbruket la fram et krav i årets jordbruksforhandlinger der vi fulgte opp Stortingets landbrukspolitiske føringer. Vi brøt forhandlingene med Regjeringa, og saken ligger nå i Stortinget. Årsmøte i Norges Bondelag beklager sterkt at Stortinget ikke ser ut til å samle seg om en løsning der man følger opp målsetningene de satte ved behandlingen av jordbruksmeldinga. De siste ukenes turbulens og kaos i Stortingets korridorer er uholdbart for næringa som blir gjenstand for politisk spill. Norsk matproduksjon er for viktig til å være en politisk kasteball.


Årsmøtet i Norges Bondelag etterlyser respekt for at det trengs langsiktighet i politikken som gir forutsigbare rammevilkår for næringa. Regjeringas tilbud innebar store omfordelinger mellom produsenter, der enkeltutøvere taper store summer. Dette er ikke en satsing på landbruket.
Årsmøtet støtter de prioriteringer organisasjonen har hatt i årets forhandlinger, hvor vi bl.a. har vektlagt:
- Forsterket lønnsomhet for små og mellomstore bruk.
- Styrke lønnsomheten i grasbasert husdyrhold i distriktene Stimulere beitebruk både på innmark og i utmarka
- Opprettholde arealtilskuddet for grovfôr i sonene 1, 3 og 4
- Styrke lønnsomheten i kornproduksjon
- Innretning av investeringsvirkemidler som gir muligheter for investeringer på alle typer bruk, også der det ikke er ressursgrunnlag for å utvide produksjonen. Gode investeringsvirkemidler er særlig viktig for rekruttering til næringa.
- Beholde og videreutvikle ordningene for markeds- og produksjonsregulering, herunder beholde målpris for svin.

Svekka markedsordninger går umiddelbart utover den svake part i matkjeden, som er råvareprodusenten.
Stortingets debatter har synliggjort skillelinjene i landbrukspolitikken. Høstens valg blir avgjørende for norsk matproduksjon. Det trengs et Storting og ei Regjering som satser offensivt på norsk landbruk, ikke bare med fine ord, men gjennom konkret handling. Det må føres en politikk som sikrer økt verdiskaping i hele landet. En god start er å iverksette den politikken Stortinget har vedtatt ved behandlingen av jordbruksmeldinga!
 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere