Johan Grindflek på Elvål i Rendalen måtte frakte skoleungene i båt torsdag. (Foto: Berit Grindflek)

Torsdag sendte Norges Vassdrags- og energidirektorat ut denne meldingen:

Det er svært stor vannføring i mange vassdrag i Sør-Norge. Vannføringen har nå kulminert i de fleste sideelevene. Det er fortsatt økende vannføring i nedre deler av Glomma, Gudbrandsdalslågen, Drammensvassdraget. Det ventes økte vannstander i en rekke av de større innsjøene i lavlandet på Østlandet de neste dagene. Det ventes også kommende døgn noe nedbør på Østlandet.

Lokale variasjoner

I noen områder er det flommen som skaper store problemer, i andre områder er det utsatt våronn og fôrknipe. På Jæren, for eksempel, ligger bøndene en mnd på etterskudd og mye av enga er ødelagt.

 

- Tilbakemeldingene vi har fått, forteller om store, lokale variasjoner. Men, noen er rammet veldig sterkt, og da er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagslederen som oppfordrer bøndene til å ta en prat med hverandre, og at lokallaga i de hardest rammede områdene engasjerer seg, og for eksempel utveksler informasjon om tilgang på fôr osv.

-Bonden har god kunnskap om lokale forhold og aktuelle tiltak , men det gjelder også om å utnytte den faglige kunnskapen som er tilgjengelig i rådgivingsapparatet. Det er også slik,sier Bjørke, - at situasjonen avhjelpes litt dersom folk stiller opp for hverandre.

Naturskade

Ved naturskade vil gardens forsikring dekke eventuelle tap på landbruksbygg og løsøre. - Men, dette må dokumenteres og meldes forsikringsselskapet, understreker seniorrådgiver Anders Huus i Norges Bondelag.

Ved skader på gardsveger, bruer, på jord- og skogsbruksarealet og utmarka, er det Statens naturskadeordning som trer i kraft. Disse skadene skal meldes til lensmannen i det aktuelle området. - Slike skader har en egenandel på 10.000 kroner, forklarer Huus. - Summen etter egenandelen gir et beregningsgrunnlag, og eventuell erstatning har 85 prosent av dette beregningsgrunnlaget som høyeste erstatning.

Leiejord

Fra 2011 er regelene for naturskadeerstaning dersom du har leiejord, endret. Nå kan du som jordleier søke om erstatning på vegne av jordeier, forutsatt at du har en fullmakt til det.

Andre erstatningsordninger

 

Erstatning ved klimabetingede skader

Forskrift for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Norsk Landbruksrådgiving, Østafjells, har laget en kort orientering som tar for seg:

  • Været kan man ikke gjøre noe med
  • Hva betyr utsatt såing på avling?
  • Tiltak ved sein sådd åker
  • Avlingskade

Hindrer inntransport av melk

TINE får derfor ikke hentet melk hos alle melkeprodusentene, først og fremst fra gårder i Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdal.

Med hensyn til leveransene til butikker, er konsekvensene så langt små, men situasjonen er uoversiktlig og kan endre seg fort.

Av TINEs anlegg er det Frya som fremst merker konsekvensene av flommen. Produksjonen går som normalt, men det er utfordrende å få ut varer. Det har ført til at mellom 50 og 60 kunder mellom Kvam og Dombås ikke har fått varene sine i dag.

Også transport av varer mellom TINE-anlegg blir berørt.

Vi må legge om infrastrukturen

- Vi må legge om infrastrukturen. Flytte folk og veier/ bane til sikre områder på stabil fjellgrunn. Det må forskes og utvikles mer kosteffektiv flomforebygging, sier prosjektleder Svein Guldal i Norges Bondelag

- . Flommene må håndteres slik at erosjon av jordmasser blir minimal. Og det må bevilges penger til en omfattende oppgradering av stikkrenner og annen hydrologisk infrastruktur, understreker Guldal.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

(Artikkelen oppdatert 1000/1009/1138/1206).