Flom og avlingsskade - fra vondt til verre

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Nå er det viktig at skadene begrenses så mye som mulig, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om vårens utfordringer.

Slik så det ut på Forrvoldane i Oppland for et par dager siden, foto: Eivind Bergseth, Norsk Landbruksrådgiving.Flom

Skadene som er registrert så langt, tyder på at de er minst like omfattende som i 2011.-  Det er viktig at hver bonde tar kontakt med lensmann og får registrert skadeomfanget. Det er avgjørende at lensmenn og SLF får tilført ressurser slik at vi får korttest mulig saksbehandlingstid. Det er uheldig at nytt regelverk for naturskade som har vært ute på høring, ikke er satt i verk. Dette kunne gitt en raskere saksbehandling enn dagens ordning, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Se notat med spørsmål om naturskade

 

Utsatt våronn

Det er fortsatt store kornarealer og grøntarealer som ikke er sådd. - Jeg vil oppfordre alle bønder til å stille opp for hverandre slik at alle muligheter for å få gjort våronna blir benytta, sier Bjørke. Landbruksrådgivninga gir råd om tiltak og hva som best kan gjøres i nåværende situasjon. Norges Bondelag har tett kontakt med Statens Landbruksforlvaltning (SLF) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) i forhold til regelverket knyttet til produksjonstilskudd og avlingsskadeordningen. Det er berammet et møte midtveis i juni mellom faglaga og myndighetene.

 

Fôrsituasjon

I store deler av Sør-Norge og langs kysten nordover er det store utfordringer med sein vår og vinterskade på eng. - De som har ledig fôr må så langt som råd, hjelpe de som har problemer. - Det er viktig å få vurdert situasjon på enga og få sådd i der hvor skadene er størst. Likevel vil avlingene helt klart bli sterkt redusert. Blant annet Tines rådgivningsapparat jobber med å kartlegge situasjonen slik at det kan planlegges hvordan det kan skaffes nok fôr, sier Bondelagsleder Bjørke.  Avlingsskadeordningen er også viktig for grovfôr.

 

Kontaktperson I Norges Bondelag: Nils  T. Bjørke

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere