Flom og avlingsskade - fra vondt til verre

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Nå er det viktig at skadene begrenses så mye som mulig, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om vårens utfordringer.

Slik så det ut på Forrvoldane i Oppland for et par dager siden, foto: Eivind Bergseth, Norsk Landbruksrådgiving.Flom

Skadene som er registrert så langt, tyder på at de er minst like omfattende som i 2011.-  Det er viktig at hver bonde tar kontakt med lensmann og får registrert skadeomfanget. Det er avgjørende at lensmenn og SLF får tilført ressurser slik at vi får korttest mulig saksbehandlingstid. Det er uheldig at nytt regelverk for naturskade som har vært ute på høring, ikke er satt i verk. Dette kunne gitt en raskere saksbehandling enn dagens ordning, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Se notat med spørsmål om naturskade

 

Utsatt våronn

Det er fortsatt store kornarealer og grøntarealer som ikke er sådd. - Jeg vil oppfordre alle bønder til å stille opp for hverandre slik at alle muligheter for å få gjort våronna blir benytta, sier Bjørke. Landbruksrådgivninga gir råd om tiltak og hva som best kan gjøres i nåværende situasjon. Norges Bondelag har tett kontakt med Statens Landbruksforlvaltning (SLF) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) i forhold til regelverket knyttet til produksjonstilskudd og avlingsskadeordningen. Det er berammet et møte midtveis i juni mellom faglaga og myndighetene.

 

Fôrsituasjon

I store deler av Sør-Norge og langs kysten nordover er det store utfordringer med sein vår og vinterskade på eng. - De som har ledig fôr må så langt som råd, hjelpe de som har problemer. - Det er viktig å få vurdert situasjon på enga og få sådd i der hvor skadene er størst. Likevel vil avlingene helt klart bli sterkt redusert. Blant annet Tines rådgivningsapparat jobber med å kartlegge situasjonen slik at det kan planlegges hvordan det kan skaffes nok fôr, sier Bondelagsleder Bjørke.  Avlingsskadeordningen er også viktig for grovfôr.

 

Kontaktperson I Norges Bondelag: Nils  T. Bjørke

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere