Flom - forsikring og statlig erstatning

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Dette kan du ha krav på ved avlingsskade og skade på varelager.

(Arkivbilde)

Mange opplever store utfordringer med vanskelige værforhold, som vil føre til økonomiske tap. Noe av tapet vil kunne dekkes av Statens erstatningsordning (avlingsskadeordningen), og for dem som har forsikringsdekning, vil ytterligere en andel av tapet kunne dekkes inn.

Statlig erstatningsordning for klimabetingende skader i plante- og honningproduksjon

Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde. Ved erstatning dekkes redusert avling i kilo og ikke en eventuell reduksjon i kvalitet, unntatt kvalitetstap i frukt og bær. Beregnet erstatning ved avlingssvikt under 5 000 og over 500 000 kroner per vekstgruppe utbetales ikke. De fem vekstgruppene er grovfôr, korn/oljefrø, poteter, frukt, grønnsaker og bær.

Erstatningen gis bare for skade ut over et visst minimumsomfang, i form av egenandel som ved avlingssvikt er 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe.

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader og Lov om naturskadeforsikring

Gjennom naturskadeloven reguleres det offentliges tilbud om erstatning for naturskader der det ikke er mulig å forsikre seg gjennom en vanlig forsikringsordning. Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Følgende skadeobjekter kan søkes erstattet fra naturskadefondet:

•Jordbruks- og skogbruksareal

•Gjerde (Hvis det ikke er adgang til å forsikre det)

•Utmark ved skade på grunnen

•Veier og bruer i privat eie

 

Statens naturskadeordning har følgende oppgaver:

  • Å yte erstatning for naturskader i de tilfeller der det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning, (fondet kan ikke yte erstatning dersom skadelidte faktisk får skaden dekket av en forsikring)
  • Å fremme sikring mot naturskade
  • Å yte tilskudd til sikringstiltak

Erstatning ytes ikke for skade som umiddelbart skyldes lyn, frost (tele) eller tørke. Det samme gjelder for skade som skyldes angrep av dyr, insekter, bakterier, sopp eller lignende. Det kan heller ikke kreves erstatning av fondet for skade som umiddelbart skyldes nedbør eller isgang, men fondsstyret kan likevel yte hel eller delvis erstatning hvor særlige forhold tilsier det.

Egenandel og erstatningsutmåling

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond er det en egenandel på kr 10.000. Beløpet trekkes fra skadetaksten før naturskadefondet fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85 prosent av beregningsgrunnlaget. Ved lengre stans i en virksomhet kan det ytes hel eller delvis erstatning for driftstap når særlige forhold tilsier det. Det samme gjelder for utlegg som noen har hatt for å avverge skade.

Forsikringsdekning for skadet varelager– Eksempel fra Gjensidige

Forsikringen for avling og varer omfatter:

  • Høstet avling
  • Varer for salg
  • Varer til bruk i produksjonen
  • Avling og varer i transportulykke (begrenset opp til 100 000 kroner)
  • Miljøfiendtlig avfall.

Denne forsikringen kan også kombineres med forsikringen for produksjon av kulturer, som dekker uhøstet avling. I forsikringen for avling og varer får du en kombinert dekning som også inkluderer naturskade.

Forsikringsdekning for avlingssvikt – Eksempel fra Gjensidige

Hvis avlingssvikten er berettiget erstatning i Statens erstatningsordning etter ”Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon”, er den også berettiget erstatning fra forsikringsselskapet, for alle som har tegnet ”Heldekning produksjon frilandskulturer”. Erstatningen er, etter fradrag for egenandel, begrenset til 15 prosent av det totale tapet som følge av avlingssvikten.

 

For mer informasjon, kontakt Pål-Arne Oulie, tlf. 22054514

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere