Flom - forsikring og statlig erstatning

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Dette kan du ha krav på ved avlingsskade og skade på varelager.

(Arkivbilde)

Mange opplever store utfordringer med vanskelige værforhold, som vil føre til økonomiske tap. Noe av tapet vil kunne dekkes av Statens erstatningsordning (avlingsskadeordningen), og for dem som har forsikringsdekning, vil ytterligere en andel av tapet kunne dekkes inn.

Statlig erstatningsordning for klimabetingende skader i plante- og honningproduksjon

Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde. Ved erstatning dekkes redusert avling i kilo og ikke en eventuell reduksjon i kvalitet, unntatt kvalitetstap i frukt og bær. Beregnet erstatning ved avlingssvikt under 5 000 og over 500 000 kroner per vekstgruppe utbetales ikke. De fem vekstgruppene er grovfôr, korn/oljefrø, poteter, frukt, grønnsaker og bær.

Erstatningen gis bare for skade ut over et visst minimumsomfang, i form av egenandel som ved avlingssvikt er 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe.

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader og Lov om naturskadeforsikring

Gjennom naturskadeloven reguleres det offentliges tilbud om erstatning for naturskader der det ikke er mulig å forsikre seg gjennom en vanlig forsikringsordning. Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Følgende skadeobjekter kan søkes erstattet fra naturskadefondet:

•Jordbruks- og skogbruksareal

•Gjerde (Hvis det ikke er adgang til å forsikre det)

•Utmark ved skade på grunnen

•Veier og bruer i privat eie

 

Statens naturskadeordning har følgende oppgaver:

  • Å yte erstatning for naturskader i de tilfeller der det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning, (fondet kan ikke yte erstatning dersom skadelidte faktisk får skaden dekket av en forsikring)
  • Å fremme sikring mot naturskade
  • Å yte tilskudd til sikringstiltak

Erstatning ytes ikke for skade som umiddelbart skyldes lyn, frost (tele) eller tørke. Det samme gjelder for skade som skyldes angrep av dyr, insekter, bakterier, sopp eller lignende. Det kan heller ikke kreves erstatning av fondet for skade som umiddelbart skyldes nedbør eller isgang, men fondsstyret kan likevel yte hel eller delvis erstatning hvor særlige forhold tilsier det.

Egenandel og erstatningsutmåling

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond er det en egenandel på kr 10.000. Beløpet trekkes fra skadetaksten før naturskadefondet fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85 prosent av beregningsgrunnlaget. Ved lengre stans i en virksomhet kan det ytes hel eller delvis erstatning for driftstap når særlige forhold tilsier det. Det samme gjelder for utlegg som noen har hatt for å avverge skade.

Forsikringsdekning for skadet varelager– Eksempel fra Gjensidige

Forsikringen for avling og varer omfatter:

  • Høstet avling
  • Varer for salg
  • Varer til bruk i produksjonen
  • Avling og varer i transportulykke (begrenset opp til 100 000 kroner)
  • Miljøfiendtlig avfall.

Denne forsikringen kan også kombineres med forsikringen for produksjon av kulturer, som dekker uhøstet avling. I forsikringen for avling og varer får du en kombinert dekning som også inkluderer naturskade.

Forsikringsdekning for avlingssvikt – Eksempel fra Gjensidige

Hvis avlingssvikten er berettiget erstatning i Statens erstatningsordning etter ”Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon”, er den også berettiget erstatning fra forsikringsselskapet, for alle som har tegnet ”Heldekning produksjon frilandskulturer”. Erstatningen er, etter fradrag for egenandel, begrenset til 15 prosent av det totale tapet som følge av avlingssvikten.

 

For mer informasjon, kontakt Pål-Arne Oulie, tlf. 22054514

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere