Søkjartala til høgare utdanning vart offentleggjort denne veka av Samordna Opptak som samordna alle opptak til grunnutdanningane ved universitet og høgskolar i Noreg. 

Også i år går talet på søkjarar til grøne fag i høgare utdanning opp. Ifølgje Landbruks- og matdepartementet er det for landbruksfag, veterinærstudie og andre grøne utdanningar ein samla auke i søkjartala på 8,2 prosent frå 2017 til 2018. Bryt du ned tala på enkeltfag er det ein nedgang på søkjartalet til plantevitskap og husdyrfag, medan agronomstudiet, skogfag og husdyrfag, velferd og produksjon aukar. Det same gjer talet på søkjarar til veteinærfaga.

Søkjartala blir rekna etter kor mange som har eit fag som førsteval. Det har også blitt fleire studieplassar totalt innanfor dei grøne utdanningane i år.

Det totale talet på søkjarar til høgare utdanning har auka med 4,7 prosent i denne perioden.