Festekontrakter: Forlengelse må tilpasses reglene for regulering

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Vilkårene ved forlengelse av festekontrakt må tilpasses reglene for regulering av festeavgift i tomtefesteloven, mener Norges Bondelag.

Illustrasjonsfoto: Per Ole Ranberg.Det skriver Norges Bondelag i sitt høringsbrev til NOU 2013:11, Festekontrakter og folkerett. I utredningen fra tomtefesteutvalget foreslås endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det var i juni 2012 at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) kom til at festerens rett etter tomtefesteloven § 33 til å kreve forlengelse ved festetidens utløp av avtale om feste til bolighus og fritidshus på samme vilkår som før og uten tidsbegrensning er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Norges Bondelag mener at:

  • Ny festeavgift fastsettes per ut år fra en prosentvis avkastning av tomteverdi, med en beløpsgrense per dekar på 9000 kroner i 2002-verdi (om lag 11.000 kroner i dag).
  • Det er nødvendig med en sikkerhetsventil for bortfester til å kreve ny festeavgift etter et gitt tidsrom etter 20 år fra  forlengelsestidspunktet, basert på råtomtverdien.
  • Bortfester skal kunne kreve å få fastsatt ny festeavgift med virkning fra kontraktens forlengselsestidspunkt
    • Alternativt må bortfester gis økonomisk kompensasjon fra staten for bortfall av festeavgift fra kontraktens utløpstidspunkt fram til ikrafttredelse av ny paragraf 33.
  • Bortfester må kunne kreve at festers rett til innløsning begrenses til en naturlig arrondert tomt rundt hus/hytte.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ole Jacob Helmen

Bondelagets høringsbrev

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere