Få gulrøtter, mest pisk med Høyres politikk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Høyres programkomité anerkjenner behovet for norsk matproduksjon, men virkemidlene peker i en annen retning.

Høyres programkomité presenterte mandag siste utkast til stortingsvalgprogram før landsmøtet i mai. Norges Bondelag ser at partiet på enkelte punkter har myknet opp i forhold til sin landbruksmelding fra 2012.

Nå foreslår programkomiteen «av beredskapshensyn å arbeide for å sikre selvforsyningen av landbruksprodukter», og ønsker med dette å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, slås det fast av Høyres nestleder Bent Høie i Nationen.

Mer import

Høyre ønsker å legge til rette for et ”levedyktig landbruk” og ”lønnsom drift.” For å nå disse målene vil Høyre blant annet å beholde deler av importvernet, gi målrettede skatteletter til bonden og satse på store gardsbruk i sentrale områder. De vil også satse videre på økt import av fôrråvarer.

Vil gjøre bønder til «gartnere»

Høyre vil frikoble arealstøtten i deler av landet fra det å produsere mat og innføre et slags «landskapspleietilskudd».

Generalsekretær Per Skorge, Norges Bondelag.- Sentralisering vil innebære en kraftig nedbygging av landbruket og ikke gi et levedyktig og lønnsomt landbruk som Høyre påstår. Når jordbruket sentraliseres, vil betydelige arealressursene i distriktsjordbruket gå ut av drift og husdyrproduksjon må i større grad måtte skje på importerte fôrvarer.  Vi mener dette er helt feil å gå, vi trenger å bruke de norske arealressursene for å produsere mat i en verden som stadig får flere munner å mette, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

-Det er ventet at tilgangen på både norsk og utenlandsk korn vil minke i årene fremover. Norge er allerede avhengig av å importere over 400.000 tonn korn til dyrefor i året fra et sårbart verdensmarked. Dette utgjør 30 prosent av behovet. Totalt er bare 20 prosent av matkornet som trengs i Norge var norskprodusert i fjor. I tillegg er vi avhengig av soyaimport fra Brasil.

Umulig å ta ut pris i markedet

3/ 4 av inntektene til bonden kommer fra markedet.

- Med en svekkelse av importvernet som Høyre går inn for, vil ikke bonden lenger ta ut kostnadsvekst i norsk oljeøkonomi gjennom pris i markedet, påpeker Skorge.

Vil fjerne boplikt


Høyre foreslår blant annet å fjerne boplikten for landbrukseiendommer og hevder at dette vil gi bonden større råderett over egen eiendom.

 - Jorda vil over tid overtas av personer som bare ønsker å eie og ikke har til hensikt å drive matproduksjon. Dette er den sikre vei til et leilendingsjordbruk der kapitalen eier, mens bonden driver jorda, sier Skorge.


Selv om Høyre ønsker å verne matjorda er programkomiteen klare på at de vil balansere jordvernet mot «storsamfunnets behov». Bondelaget mener det er en dårlig formulering. Det lille vi har av matjord i Norge er allerede i ferd med å vike for veier, boliger og næringsbygg.

Retningen går mot færre bruk

- Minusene er klart større enn plussene i regnestykket til Høyre. Landbruket i distrikts-Norge vil være de største taperne, men også de større gårdsbruka vil lide under reduserte tilskudd og priser. Til sammen blir det mindre mat på norske ressurser. Det er et verdivalg, konkluderer Bondelagets generalsekretær Per Skorge.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere