Få gulrøtter, mest pisk med Høyres politikk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Høyres programkomité anerkjenner behovet for norsk matproduksjon, men virkemidlene peker i en annen retning.

Høyres programkomité presenterte mandag siste utkast til stortingsvalgprogram før landsmøtet i mai. Norges Bondelag ser at partiet på enkelte punkter har myknet opp i forhold til sin landbruksmelding fra 2012.

Nå foreslår programkomiteen «av beredskapshensyn å arbeide for å sikre selvforsyningen av landbruksprodukter», og ønsker med dette å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, slås det fast av Høyres nestleder Bent Høie i Nationen.

Mer import

Høyre ønsker å legge til rette for et ”levedyktig landbruk” og ”lønnsom drift.” For å nå disse målene vil Høyre blant annet å beholde deler av importvernet, gi målrettede skatteletter til bonden og satse på store gardsbruk i sentrale områder. De vil også satse videre på økt import av fôrråvarer.

Vil gjøre bønder til «gartnere»

Høyre vil frikoble arealstøtten i deler av landet fra det å produsere mat og innføre et slags «landskapspleietilskudd».

Generalsekretær Per Skorge, Norges Bondelag.- Sentralisering vil innebære en kraftig nedbygging av landbruket og ikke gi et levedyktig og lønnsomt landbruk som Høyre påstår. Når jordbruket sentraliseres, vil betydelige arealressursene i distriktsjordbruket gå ut av drift og husdyrproduksjon må i større grad måtte skje på importerte fôrvarer.  Vi mener dette er helt feil å gå, vi trenger å bruke de norske arealressursene for å produsere mat i en verden som stadig får flere munner å mette, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

-Det er ventet at tilgangen på både norsk og utenlandsk korn vil minke i årene fremover. Norge er allerede avhengig av å importere over 400.000 tonn korn til dyrefor i året fra et sårbart verdensmarked. Dette utgjør 30 prosent av behovet. Totalt er bare 20 prosent av matkornet som trengs i Norge var norskprodusert i fjor. I tillegg er vi avhengig av soyaimport fra Brasil.

Umulig å ta ut pris i markedet

3/ 4 av inntektene til bonden kommer fra markedet.

- Med en svekkelse av importvernet som Høyre går inn for, vil ikke bonden lenger ta ut kostnadsvekst i norsk oljeøkonomi gjennom pris i markedet, påpeker Skorge.

Vil fjerne boplikt


Høyre foreslår blant annet å fjerne boplikten for landbrukseiendommer og hevder at dette vil gi bonden større råderett over egen eiendom.

 - Jorda vil over tid overtas av personer som bare ønsker å eie og ikke har til hensikt å drive matproduksjon. Dette er den sikre vei til et leilendingsjordbruk der kapitalen eier, mens bonden driver jorda, sier Skorge.


Selv om Høyre ønsker å verne matjorda er programkomiteen klare på at de vil balansere jordvernet mot «storsamfunnets behov». Bondelaget mener det er en dårlig formulering. Det lille vi har av matjord i Norge er allerede i ferd med å vike for veier, boliger og næringsbygg.

Retningen går mot færre bruk

- Minusene er klart større enn plussene i regnestykket til Høyre. Landbruket i distrikts-Norge vil være de største taperne, men også de større gårdsbruka vil lide under reduserte tilskudd og priser. Til sammen blir det mindre mat på norske ressurser. Det er et verdivalg, konkluderer Bondelagets generalsekretær Per Skorge.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere