Europeiske bønder ber om betre vilkår for familielandbruket

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Tilgang på jord, auke investeringar i forsking, støtte til samvirke og unge bønder og tiltak for god handelsskikk i verdikjeden for mat var mellom tiltaka EU-bøndene ba om då dei var samla til kongress nyleg.

Frå møtet i Copa Cogeca nyleg.Dette framgår av ein felles uttale etter kongressen 6.-8.oktober i Brussel. Rundt 500 personar deltok på kongressen i regi av Copa Cogeca, som er ein interesseorganisasjon for bonde- og samvirkeorganisasjonane i EU, som blir arrangert annankvart år. Denne gongen var temaet familielandbruk. 2014 er FNs år for familielandbruket. Rolla familielandbruket har i reduksjon av fattigdom og svolt og utvikling av landsbygda blir framheva av FN.

Familielandbrukets fortrinn og utfordringar

Også COPA-COGECA, EU sitt landb framheva familielandbrukets fortrinn under konferansen;
COPA-COGECA peika på det store potensialet familielandbruket har for å skape jobbar og økonomisk vekst, produsere kvalitetsmat, brødfø verda og ta vare på miljøet.
Men samtidig vart det under kongressen og i uttalen frå kongressen peika på utfordringane familielandbruket og samvirka står framfor i EU gjennom høge kostnader, klimaendringar, ekstremver og låge prisar som ikkje blir vidareført til forbrukar pga ein ubalansert verdikjede for mat.

Mykje fokus fekk også den russiske boikotten av EU-varer, som har ført til store utfordringar for særleg frukt-, grønt- og meierisektoren i EU. EU har allereie sett i verk store støttetiltak for bøndene, men COPA-COGECA meiner fleire tiltak må til.

Handelsavtaler på trappene

COPA-COGECA ber også EU legge betre til rette for eksport av landbruksvarer og fjerning av handelshinder mot andre land. EU-styresmaktene blir oppmoda om å setje i gang marknadsundersøkingar for å finne nye marknadsmoglegheiter og auke eksportpromoteringa. EU står no midt i forhandlingar med USA om ei ny handels- og investeringsavtale (TTIP). Nye forhandlingar med Noreg om handel med landbruksvarer står også for døra (artikkel 19 i EØS-avtala).

Regulering av handelsskikk

For å sikre at nye generasjonar tek over må familielandbruket vere økonomisk berekraftig og lønsomt, meiner COPA-COGECA. Dei ber EU-institusjonane prioritere familielandbruket og sikre tilgang på jord, investeringar i forsking og innovasjon, etablering av og støtte til samvirke, opplæring, støtte til unge bønder, og fremje god handelsskikk i verdikjeden for mat. COPA-COGECA var svært skuffa då Kommisjonen ikkje la fram forslag til felles EU-regulering for å motverke uheldig forretningspraksis i verdikjeden for mat. Mange medlemsland har innført reguleringar for god handelsskikk i verdikjeda for mat.

Frå Noreg deltok leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, assisterande næringspolitisk sjef Anne Thorine Lundstein og seniorrådgjevar Hildegunn Gjengedal. Frå Norsk Landbrukssamvirke deltok nestleiar i Nortura, Kari Redse Håskjold, direktør Eugen Tømte og seniorrådgjevar Arne Ivar Sletnes. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke har ei partneratale med COPA-COGECA.
 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere