EU-bøndene krev lov om god handelsskikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

EU-bøndene og -samvirka ber Kommisjonen kome med ei lov om god handelsskikk.

Peter Kendall, foto: NFUDebatten om forholda i verdikjeda for mat har gått høgt i mange år i EU. Nyleg vart nokre av partane i verdikjeda samde om eit frivillig system for å betre samarbeidsklimaet. Men EU-bøndene og -samvirka sin organisasjon, COPA-COGECA, valde å stå utanfor ordninga.

- Frivillig ordning fungerer ikkje

- Erfaringa har vist oss at avtaler om god handelsskikk ikkje fungerer for daglegvare, leverandør og forbrukar utan at det er støtta opp av eit system for iverksetjing og kontroll, seier leiaren for det britiske bondelaget, Peter Kendall, som leiar COPA-COGECAs arbeid på området. Storbritannia har allereie innført ei lovregulering av området.

 

COPA-COGECA ynskjer eit system som kombinerer frivillege ordningar med lovregulering. Det er særleg fordi dei meiner det frivillige systemet ikkje gir sanksjonsmoglegheiter og moglegheit for klagar til å vere anonym.

Ventar på Kommisjonen

EU-kommisjonen har enno ikkje ynskja å lovregulere området. I januar kom Kommisjonen med ei grønbok (NOU) om urettferdige forhold i verdikjeda. Der slår dei mellom anna fast at det fins ein frytkultur, og at klagaran har eit behov for å vere anonyme. Grønboka har vore på høyring, og det er venta at Kommisjonen i løpet av dei neste månadene vil bestemme seg for om dei vil foreslå regulering eller ikkje. COPA-COGECA håpar dei vil foreslå bindande lovregulering. I fleire av medlemslanda har ein allereie innført lovregulering på området, etter å ha sett at frivillige sjølvregulerande ordningar ikkje har fungert.

 

Om nokre veker reiser representantar frå Noreg til Brussel for å orientere om det norske lovforslaget om Lov om god handelsskikk som vart lagt fram i vår. Forslaget har vakt stor interesse.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere