EU-bøndene krev lov om god handelsskikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

EU-bøndene og -samvirka ber Kommisjonen kome med ei lov om god handelsskikk.

Peter Kendall, foto: NFUDebatten om forholda i verdikjeda for mat har gått høgt i mange år i EU. Nyleg vart nokre av partane i verdikjeda samde om eit frivillig system for å betre samarbeidsklimaet. Men EU-bøndene og -samvirka sin organisasjon, COPA-COGECA, valde å stå utanfor ordninga.

- Frivillig ordning fungerer ikkje

- Erfaringa har vist oss at avtaler om god handelsskikk ikkje fungerer for daglegvare, leverandør og forbrukar utan at det er støtta opp av eit system for iverksetjing og kontroll, seier leiaren for det britiske bondelaget, Peter Kendall, som leiar COPA-COGECAs arbeid på området. Storbritannia har allereie innført ei lovregulering av området.

 

COPA-COGECA ynskjer eit system som kombinerer frivillege ordningar med lovregulering. Det er særleg fordi dei meiner det frivillige systemet ikkje gir sanksjonsmoglegheiter og moglegheit for klagar til å vere anonym.

Ventar på Kommisjonen

EU-kommisjonen har enno ikkje ynskja å lovregulere området. I januar kom Kommisjonen med ei grønbok (NOU) om urettferdige forhold i verdikjeda. Der slår dei mellom anna fast at det fins ein frytkultur, og at klagaran har eit behov for å vere anonyme. Grønboka har vore på høyring, og det er venta at Kommisjonen i løpet av dei neste månadene vil bestemme seg for om dei vil foreslå regulering eller ikkje. COPA-COGECA håpar dei vil foreslå bindande lovregulering. I fleire av medlemslanda har ein allereie innført lovregulering på området, etter å ha sett at frivillige sjølvregulerande ordningar ikkje har fungert.

 

Om nokre veker reiser representantar frå Noreg til Brussel for å orientere om det norske lovforslaget om Lov om god handelsskikk som vart lagt fram i vår. Forslaget har vakt stor interesse.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere