Etterlyser klare strategier for å nå målene

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Økt sjølforsyning gjennom større bruk av norske ressurser krever et inntektsløft.

Bondelaget på høring i Stortinget, fra venstre næringspolitisk sjef Arild Bustnes, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og seniorrådgiver Anders Huus, foto: Marthe Haugdal.Det er hva Norges Bondelag ber Stortingets næringskomite prioritere i sin behandling av St. melding 9 ”Velkommen til bords”.

Da Bondelaget møtte komiteen i den åpne høringa om den nye landbruks- og matmeldinga, understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke også behovet for å

 •  etablere ei investeringspakke utenfor jordbruksavtalen og fondsavsetninger med skattefordel
 • Styrke jordvernet
 • beholde produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet
 • videreføre den norske modellen med
  • Et sterkt importvern der handlingsrommet faktisk utnyttes
  • Jordbruksforhandlinger og
  • Samvirkebasert markedsregulering.

 Samtidig la Bondelagsleder Bjørke vekt på at den første uttalelsen fra Bondelaget er foreløpig. – Vi er midt inne i en bred organisasjonsmessig behandling av meldinga, og håper på tett dialog med næringskomiteen i ukene og månedene framover, sa Bjørke.

 I landbruks- og matmeldinga understreker også regjeringa at gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå landbrukspolitiske mål. – Enig, slo Bondelagsleder Nils T. Bjørke fast overfor næringskomiteen, - men da må det til et inntektsløft. I sitt foreløpige innspill til komiteen foreslår Bondelaget derfor at Regjeringens inntektsmål får et tillegg med denne ordlyden:

”For å sikre rekrutteringen til næringa må inntektsforskjellene til andre grupper reduseres gjennom lavinntektstillegg”.

 På møtet med Stortingets næringskomitee, uttrykte Bondelaget tilfredshet med skattegrepene som er gjort i forbindelse med statsbudsjettet. Samtidig ba Bondelaget næringskomiteen bidra til:

 • At styrkingen av distriktslandbruket skjer gjennom nye tilførte midler slik at matproduksjonen kan økes over hele landet
 •  Vurdering av ulike klimatilpassede tilskudd for å øke produktiviteten

 Bondelaget la også vekt på at jordvernet må styrkes i den endelige meldinga, gjennom:

 • Minstemål for fulldyrka areal per innbygger (Bondelaget foreslår 1,8 dekar per innbygger)
 • Innføring av vernehjemmel i jordlova, og
 • Innføring av krav om dobbelt nydyrket areal ved omdisponering.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temaside landbruks- og matmeldinga

Bondelagets brev til Stortingets næringskomite

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere