Etterlyser klare strategier for å nå målene

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Økt sjølforsyning gjennom større bruk av norske ressurser krever et inntektsløft.

Bondelaget på høring i Stortinget, fra venstre næringspolitisk sjef Arild Bustnes, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og seniorrådgiver Anders Huus, foto: Marthe Haugdal.Det er hva Norges Bondelag ber Stortingets næringskomite prioritere i sin behandling av St. melding 9 ”Velkommen til bords”.

Da Bondelaget møtte komiteen i den åpne høringa om den nye landbruks- og matmeldinga, understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke også behovet for å

 •  etablere ei investeringspakke utenfor jordbruksavtalen og fondsavsetninger med skattefordel
 • Styrke jordvernet
 • beholde produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet
 • videreføre den norske modellen med
  • Et sterkt importvern der handlingsrommet faktisk utnyttes
  • Jordbruksforhandlinger og
  • Samvirkebasert markedsregulering.

 Samtidig la Bondelagsleder Bjørke vekt på at den første uttalelsen fra Bondelaget er foreløpig. – Vi er midt inne i en bred organisasjonsmessig behandling av meldinga, og håper på tett dialog med næringskomiteen i ukene og månedene framover, sa Bjørke.

 I landbruks- og matmeldinga understreker også regjeringa at gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå landbrukspolitiske mål. – Enig, slo Bondelagsleder Nils T. Bjørke fast overfor næringskomiteen, - men da må det til et inntektsløft. I sitt foreløpige innspill til komiteen foreslår Bondelaget derfor at Regjeringens inntektsmål får et tillegg med denne ordlyden:

”For å sikre rekrutteringen til næringa må inntektsforskjellene til andre grupper reduseres gjennom lavinntektstillegg”.

 På møtet med Stortingets næringskomitee, uttrykte Bondelaget tilfredshet med skattegrepene som er gjort i forbindelse med statsbudsjettet. Samtidig ba Bondelaget næringskomiteen bidra til:

 • At styrkingen av distriktslandbruket skjer gjennom nye tilførte midler slik at matproduksjonen kan økes over hele landet
 •  Vurdering av ulike klimatilpassede tilskudd for å øke produktiviteten

 Bondelaget la også vekt på at jordvernet må styrkes i den endelige meldinga, gjennom:

 • Minstemål for fulldyrka areal per innbygger (Bondelaget foreslår 1,8 dekar per innbygger)
 • Innføring av vernehjemmel i jordlova, og
 • Innføring av krav om dobbelt nydyrket areal ved omdisponering.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temaside landbruks- og matmeldinga

Bondelagets brev til Stortingets næringskomite

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere