Bondelaget på høring i Stortinget, fra venstre næringspolitisk sjef Arild Bustnes, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og seniorrådgiver Anders Huus, foto: Marthe Haugdal.Det er hva Norges Bondelag ber Stortingets næringskomite prioritere i sin behandling av St. melding 9 ”Velkommen til bords”.

Da Bondelaget møtte komiteen i den åpne høringa om den nye landbruks- og matmeldinga, understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke også behovet for å

 •  etablere ei investeringspakke utenfor jordbruksavtalen og fondsavsetninger med skattefordel
 • Styrke jordvernet
 • beholde produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet
 • videreføre den norske modellen med
  • Et sterkt importvern der handlingsrommet faktisk utnyttes
  • Jordbruksforhandlinger og
  • Samvirkebasert markedsregulering.

 Samtidig la Bondelagsleder Bjørke vekt på at den første uttalelsen fra Bondelaget er foreløpig. – Vi er midt inne i en bred organisasjonsmessig behandling av meldinga, og håper på tett dialog med næringskomiteen i ukene og månedene framover, sa Bjørke.

 I landbruks- og matmeldinga understreker også regjeringa at gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå landbrukspolitiske mål. – Enig, slo Bondelagsleder Nils T. Bjørke fast overfor næringskomiteen, - men da må det til et inntektsløft. I sitt foreløpige innspill til komiteen foreslår Bondelaget derfor at Regjeringens inntektsmål får et tillegg med denne ordlyden:

”For å sikre rekrutteringen til næringa må inntektsforskjellene til andre grupper reduseres gjennom lavinntektstillegg”.

 På møtet med Stortingets næringskomitee, uttrykte Bondelaget tilfredshet med skattegrepene som er gjort i forbindelse med statsbudsjettet. Samtidig ba Bondelaget næringskomiteen bidra til:

 • At styrkingen av distriktslandbruket skjer gjennom nye tilførte midler slik at matproduksjonen kan økes over hele landet
 •  Vurdering av ulike klimatilpassede tilskudd for å øke produktiviteten

 Bondelaget la også vekt på at jordvernet må styrkes i den endelige meldinga, gjennom:

 • Minstemål for fulldyrka areal per innbygger (Bondelaget foreslår 1,8 dekar per innbygger)
 • Innføring av vernehjemmel i jordlova, og
 • Innføring av krav om dobbelt nydyrket areal ved omdisponering.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temaside landbruks- og matmeldinga

Bondelagets brev til Stortingets næringskomite