Et slag i ansiktet til husdyrholdere

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Høyesterett frikjente Staten v/ Jernbaneverket for plikt til å holde gjerde langs Dovrebanen.

Avgjørelsen i Høyesterett skjedde med knappest mulig margin, 3 mot 2 stemmer.- Flertallet i Høyesterett har valgt å legge vekt på at skjønnene og avtalene som ble etablert ikke var tilstrekkelig klare til at de kan forplikte staten nå i ettertid - sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan som har fulgt saken fra den startet i Trondheim Tingrett

Ikke bundet av rettsforlik og Stortingsvedtak

 - Jeg finner det meget merkelig at staten ikke skal være bundet av rettsforlik og stortingsvedtak som ble fattet for over 100 år siden - sier Jon Gisle Vikan - og jeg vil stille spørsmål ved om dette også gjelder når staten har gamle avtaler med private grunneiere som også går tilbake i tid. Det er ikke unaturlig at rettsdokumenter og vedtak for 100 år tilbake ikke var like klare og tydelige som nå. Men de må leses i lys av den tidebn de var laget og ikke som Høyesteretts flertall, lese dem etter vår tids krav til klarhet.

Slag i ansiktet

- Dommen er et slag i ansiktet til de som driver med husdyrhold langs jernbanelinja - sier Jon Gisle Vikan i en kommentar - på sikt vil det føre til økt fare for påkjøring av dyr, samt kraftig økte kostnader til dyreholderne. Det vil ikke være driftsøkonomisk mulig for den enkelte dyreholder å holde gjerde langs de lange strekningene med utmark. Dette betyr igjen at områdene ikke lenger kan brukes til beite .

Må innlede samarbeid med næringa

Dommen var ikke enstemmig, men med knappest mulig margin 2  mot 3.  - Jeg mener at konsekvensen av denne dissensen er at Jernbaneverket må revurdere sin holdning til dagens gjerdehold og innlede et samarbeid med beitenæringene - sier Jon Gisle Vikan - like ledes må Jernbaneverket ta opp til vurdering sin praksis med erstatning for ihjelkjørte dyr. -

Les hele dommen her.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere