- Dersom målet fortsatt er å styrke rekrutteringen til landbruket og øke norsk matproduksjon vil dette være et særdeles dårlig grep.  Spesielt i sentrale strøk vil landbrukseiendommer alltid være attraktive, også for dem som ikke ønsker å produsere mat.  Her vil en fjerning av priskontrollen kunne drive prisene opp til et nivå hvor unge bønder enten må gi opp gårdsdrømmen, eller sette seg i en gjeld som ikke er bærekraftig, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Det er vanskelig å se at regjeringen vil styrke rekrutteringen til landbruket, når de først bidrar til et jordbruksoppgjør som vil redusere mange bønders inntektsmuligheter sammenlignet med resten av samfunnet, og nå vil de gjøre det vanskeligere å kjøpe landbrukseiendom, sier Bartnes.

”Heltidsbøndene” mest skeptisk

Forslaget om å fjerne priskontrollen ble varslet allerede før jul i fjor. Norges Bondelag har hele tiden advart mot dette. Det samme gjorde flertallet av organisasjoner, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner som leverte høringsuttalelser i saken. 

En undersøkelse som ble gjennomført av AgriAnalyse og Respons Analyse i mars i år viser at motstanden mot dette blant norske bønder er stor. I alt 1000 bønder ble spurt om hvordan de tror en fjerning av priskontrollen vil påvirke landbruket der de bor.

5. Regjeringen har som mål å styrke bøndenes eiendomsrettigheter. Hvor positivt eller negativt tror du følgende endringer vil virke inn på landbruksnæringen i området du har ditt gårdsbruk? Du kan svare på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr svært negativt og 5 betyr svært positivt.

 - Svært få gårdbrukere mener at oppheving av priskontrollen vil ha noen positiv effekt på landbruket i deres område. Det er tvert i mot nær to av tre (63 prosent) som mener at det enten vil virke svært eller ganske negativt. Undersøkelsen viser også at de som henter størst andel av inntekten fra landbruket er mest negativ (74 prosent). Jeg antar at bøndene er mer bekymret for de negative sidene ved forslaget, nemlig at det kan bli svært dyrt å fortsette å drive landbruk hvis man må konkurrere med folk som ønsker å kjøpe gårdsbruk til fritids- eller boligformål, sier Hanne Eldby i Agri Analyse.

Etterlyser ærlighet

Forslaget skal behandles i Stortinget til høsten.
- Vi stoler nå på at Stortinget tar ansvar og stanser dette lovforslaget. I den videre debatten oppfordrer vi statsråden til å være ærlig på hvem hun ønsker å hjelpe med dette forslaget – det er i alle fall ikke norske matprodusenter, avslutter bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Fakta om priskontroll

  • Formålet med priskontrollen er at eiendommer som skal nyttes til landbruk omsettes til en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Dette gjelder målet om å sikre rekruttering til næringen, å legge til rette for langsiktig god ressursforvaltning og legge til rette for stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser.
     
  • Skal landbrukspolitiske mål nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital.
     
  • Regler om prisvurdering ved erverv av konsesjonspliktig eiendom (priskontrollen) ble innført i konsesjonsloven av 31. mai 1974.
     
  • Det er kommunen som vurderer om den avtalte prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.