Organisasjonene reagerer på at fylkesmannen i Hedmark ikke har fulgt de rådene som Miljødirektoratet har gitt. 5. desember sendte fylkesmannen ut "erstatningsoppgjør for 2013" og i oppgjøret er det foretatt en skjønnsmesig avkorting på 25 prosent i flere av sakene.

Rådene fra Miljødirektoratet

ble på sin side utformet slik:

  • 11. november ble det sendt en henstilling om å avvente behandling av saker som berøres av Krokann-dommen inntil det var avklart om dommen skulle ankes, og det forelå en orientering om dommens betydning
  • 5. desember var det klart at dommen ikke ble anket.
  • 9. desember fikk fylkesmannene orienteringen om Krokann-dommens betydning for behandling av erstatningssaker fra Miljødirektoratet.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit henstiller til Miljøvernministeren om å sørge for at alle søknader slik erstatning blir behandlet i tråd med Krokann-dommen. Organisasjonene mener dette må gjelde alle søknader for 2013 og tidligere søknader som ikke er sluttbehandlet.

Les også: