Erstatningsoppgjør for tap til rovdyr

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

erstatningsoppgjør for husdyr tatt av rovdyr

Årets oppgjør for tap av husdyr til rovdyr er 31.desember. Har du fått avslag på søknad om erstatning har du en klagefrist på tre uker.

Utbetalingen til de som har fått innvilget søknad om erstatning for tap av husdyr til rovdyr skal som hovedregel skje innen årets siste dag.   

-Dersom du mener at du urettmessig har fått helt eller delvis avslag på erstatningssøknaden har du anledning til å klage på vedtaket, sier advokat Karoline A. Hustad i Norges Bondelag.

Benytt klageretten

Hun oppfordrer alle som mener de har fått urettmessig avslag om å benytte seg av klageretten. Dette er viktig for å sikre korrigering av eventuelle feil i forvaltningspraksisen. Der kadaveret ikke gjenfinnes skal forvaltningen foreta en sannsynlighetsvurdering for om dyr - tapt utover normaltapet - kan være tatt av rovvilt.

-Siden en slik vurdering i stor grad vil basere seg på skjønn, er det spesielt viktig å klage dersom du mener at vurderingene som er lagt til grunn er feil, sier Hustad.

Bondelagets advokat forklarer at forvaltningen skal foreta en konkret og reell vurdering av hvilke mulige tapsårsaker som kan forklare tap av husdyr, og om disse samlet sett fremstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovdyr.

-Det er ikke tilstrekkelig dersom forvaltningen foretar en generell henvisning til hvilke mulige årsaker som kan forklare tap av husdyr i utmark, uten at de samtidig foretar en konkret vurdering av om dette fremstår som sannsynlig tapsårsak i hvert enkelt tilfelle, sier Karoline Hustad.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere