Utbetalingen til de som har fått innvilget søknad om erstatning for tap av husdyr til rovdyr skal som hovedregel skje innen årets siste dag.   

-Dersom du mener at du urettmessig har fått helt eller delvis avslag på erstatningssøknaden har du anledning til å klage på vedtaket, sier advokat Karoline A. Hustad i Norges Bondelag.

Benytt klageretten

Hun oppfordrer alle som mener de har fått urettmessig avslag om å benytte seg av klageretten. Dette er viktig for å sikre korrigering av eventuelle feil i forvaltningspraksisen. Der kadaveret ikke gjenfinnes skal forvaltningen foreta en sannsynlighetsvurdering for om dyr - tapt utover normaltapet - kan være tatt av rovvilt.

-Siden en slik vurdering i stor grad vil basere seg på skjønn, er det spesielt viktig å klage dersom du mener at vurderingene som er lagt til grunn er feil, sier Hustad.

Bondelagets advokat forklarer at forvaltningen skal foreta en konkret og reell vurdering av hvilke mulige tapsårsaker som kan forklare tap av husdyr, og om disse samlet sett fremstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovdyr.

-Det er ikke tilstrekkelig dersom forvaltningen foretar en generell henvisning til hvilke mulige årsaker som kan forklare tap av husdyr i utmark, uten at de samtidig foretar en konkret vurdering av om dette fremstår som sannsynlig tapsårsak i hvert enkelt tilfelle, sier Karoline Hustad.