EØS påverkar bondens kvardag

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

EØS-avtalen påverkar landbruket. -Men, det er avgjerande skilnad mellom medlemskap og EØS, seier Nils T. Bjørke.

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke, foto: Marthe Haugdal. Importen av landbruksvarer er femdobla sidan EØS-avtala vart inngått, og mat og veterinærsaker utgjorde i 2011 nesten 40% av rettsaktene Noreg tok inn.

 Etter to års arbeid la det regjeringsoppnemnde utvalet leia av jurist Francis Sejersted fram sin NOU: ”Utenfor og innenfor” på over 900 sider. NOU-en tek for seg Noreg sine avtaler med EU. Rundt 20 sider er via landbruk og mat. Der blir det slått fast at landbruket blir påverka av EØS-avtala både gjennom artikkel 19 (handel med landbruksvarer) og protokoll 3 (handel med bearbeidde varer), Veterinæravtala, regulering av tekniske standardar og arbeidsinnvandring.

 - Eg er overraska over at det er så mykje av regelverket som gjeld mat og veterinære saker. Det blir vanskelegare for oss i næringa å påverke lovutforminga når det skal gå via Brussel, seier leiar Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

 NOU-en slår fast at landbruksvareimporten er femdobla sidan EØS-avtala vart inngått. Ostekvota frå EU er no oppe i 7200 tonn etter at dei siste forhandlingane om artikkel 19 i EØS-avtala vart gjeldande frå nyttår. I tillegg kjem kvotar og tollette på mellom anna kjøt, frukt og grønsaker. Landbruksvareimporten frå EU er no oppe i nesten 24 milliardar kroner i året, medan vi berre eksporterer til EU for vel 3 milliardar kroner. Forholdstalet mellom EU og Noreg har gått frå å vere 1 til 4 i 1995 til å bli 1 til 7 i EUs favør i 2010.

 - Det har blitt ein voldsom ubalanse i handelen med EU, sjølv om det i artikkel 19 i EØS-avtala står at innrømmingane skal vere på gjensidig fordelaktig basis. Den store importen legg eit veldig press på norske bønder, seier Bjørke.

 Dei siste 10 åra har til dømes har den norske mjølkeproduksjonen gått ned med 3%, samtidig med at folkeauken har vore 9,5%. Importvolumet på meieriprodukt har auka frå rundt 6000 tonn til knappe 23 000 tonn i same periode.

 NOU-en er no overrekt til utanriksminister Støre for vidare handsaming. Prosjektet Alternativer til EØS, der Norges Bondelag også deltek, kjem med sin rapport 1.mars.

Meir om Europautredningen 

 Norges Bondelags innspel til Europautredningen (pdf)

Bondelagets temaside internasjonalt arbeid

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere