EØS påverkar bondens kvardag

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

EØS-avtalen påverkar landbruket. -Men, det er avgjerande skilnad mellom medlemskap og EØS, seier Nils T. Bjørke.

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke, foto: Marthe Haugdal. Importen av landbruksvarer er femdobla sidan EØS-avtala vart inngått, og mat og veterinærsaker utgjorde i 2011 nesten 40% av rettsaktene Noreg tok inn.

 Etter to års arbeid la det regjeringsoppnemnde utvalet leia av jurist Francis Sejersted fram sin NOU: ”Utenfor og innenfor” på over 900 sider. NOU-en tek for seg Noreg sine avtaler med EU. Rundt 20 sider er via landbruk og mat. Der blir det slått fast at landbruket blir påverka av EØS-avtala både gjennom artikkel 19 (handel med landbruksvarer) og protokoll 3 (handel med bearbeidde varer), Veterinæravtala, regulering av tekniske standardar og arbeidsinnvandring.

 - Eg er overraska over at det er så mykje av regelverket som gjeld mat og veterinære saker. Det blir vanskelegare for oss i næringa å påverke lovutforminga når det skal gå via Brussel, seier leiar Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

 NOU-en slår fast at landbruksvareimporten er femdobla sidan EØS-avtala vart inngått. Ostekvota frå EU er no oppe i 7200 tonn etter at dei siste forhandlingane om artikkel 19 i EØS-avtala vart gjeldande frå nyttår. I tillegg kjem kvotar og tollette på mellom anna kjøt, frukt og grønsaker. Landbruksvareimporten frå EU er no oppe i nesten 24 milliardar kroner i året, medan vi berre eksporterer til EU for vel 3 milliardar kroner. Forholdstalet mellom EU og Noreg har gått frå å vere 1 til 4 i 1995 til å bli 1 til 7 i EUs favør i 2010.

 - Det har blitt ein voldsom ubalanse i handelen med EU, sjølv om det i artikkel 19 i EØS-avtala står at innrømmingane skal vere på gjensidig fordelaktig basis. Den store importen legg eit veldig press på norske bønder, seier Bjørke.

 Dei siste 10 åra har til dømes har den norske mjølkeproduksjonen gått ned med 3%, samtidig med at folkeauken har vore 9,5%. Importvolumet på meieriprodukt har auka frå rundt 6000 tonn til knappe 23 000 tonn i same periode.

 NOU-en er no overrekt til utanriksminister Støre for vidare handsaming. Prosjektet Alternativer til EØS, der Norges Bondelag også deltek, kjem med sin rapport 1.mars.

Meir om Europautredningen 

 Norges Bondelags innspel til Europautredningen (pdf)

Bondelagets temaside internasjonalt arbeid

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere