Energiutnytting en vinn-vinn-situasjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Energiutnytting der grunneierne kan ha aktive roller i drift og/eller eierskap vil være en vinn-vinn-situasjon.

F.v. Jørgen Holte, stortingsrepresentant Jenny Klinge, småkraftprosjektleiar Terje Engvik og leiar i Småkraftforeininga Trond Ryslett, arkivfoto: Gunnar Wentzel.Det skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar til Energiutredningen (NOU 2012:9). - Vi legger vekt på næringsmessig utnytting av gårdens samlede ressurser til beste for bosetting og næringsaktivitet i bygdene. Energiutnytting kan også bidra til å oppnå fornybare energimål og målene om bosetting og næringsvirksomhet over hele landet. Tilleggsnæringer i form av energiproduksjon vil også i mange tilfeller tilføre garden inntekter som bidrar til å styrke grunnlaget for matproduksjon, heter det i høringssvaret.

Globale utfordringer

Bondelaget peker på at det globakt er stor ressursmangel og fattigdom, der en positiv utvikling er avhengig av både økt matproduksjon og økt energiproduksjon. Selv om det stadig gjøres nye olje- og gassfunn, er de fossile energikildene en begrenset ressurs som må forvaltes deretter. - Begge disse forholdene tilser at det må satses sterkt på utnytting av fornybare energiressurser, understreker Bondelaget.

Norge i en særstilling

-Norge er energimessig i en særstilling internasjonalt. I tillegg til vår betydelige aktivitet på olje- og gassektoren, har vi store fornybare ressurser i form av vann, vind og bioenergi. Det må legges til rette for at disse kan utnyttes aktivt, til beste for både klimagevinster, verdiskaping og forsyningssikkerhet. Den rike ressurstilgangen tilsier at vi både kan sikre en god nasjonal energiforsyning og i tillegg produsere rein energi beregnet for eksport, heter det i brevet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere