F.v. Jørgen Holte, stortingsrepresentant Jenny Klinge, småkraftprosjektleiar Terje Engvik og leiar i Småkraftforeininga Trond Ryslett, arkivfoto: Gunnar Wentzel.Det skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar til Energiutredningen (NOU 2012:9). - Vi legger vekt på næringsmessig utnytting av gårdens samlede ressurser til beste for bosetting og næringsaktivitet i bygdene. Energiutnytting kan også bidra til å oppnå fornybare energimål og målene om bosetting og næringsvirksomhet over hele landet. Tilleggsnæringer i form av energiproduksjon vil også i mange tilfeller tilføre garden inntekter som bidrar til å styrke grunnlaget for matproduksjon, heter det i høringssvaret.

Globale utfordringer

Bondelaget peker på at det globakt er stor ressursmangel og fattigdom, der en positiv utvikling er avhengig av både økt matproduksjon og økt energiproduksjon. Selv om det stadig gjøres nye olje- og gassfunn, er de fossile energikildene en begrenset ressurs som må forvaltes deretter. - Begge disse forholdene tilser at det må satses sterkt på utnytting av fornybare energiressurser, understreker Bondelaget.

Norge i en særstilling

-Norge er energimessig i en særstilling internasjonalt. I tillegg til vår betydelige aktivitet på olje- og gassektoren, har vi store fornybare ressurser i form av vann, vind og bioenergi. Det må legges til rette for at disse kan utnyttes aktivt, til beste for både klimagevinster, verdiskaping og forsyningssikkerhet. Den rike ressurstilgangen tilsier at vi både kan sikre en god nasjonal energiforsyning og i tillegg produsere rein energi beregnet for eksport, heter det i brevet.