Tidligere i år blei kvoteåret endra til å følge kalenderåret. Det betyr at søknadsfristen for salg, leie og privat kjøp av kvote blei flytta to måneder fram i tid til 1. august. Alle endringer fra årets jordbruksoppgjør skal gjelde fra kvoteåret 2015, som for eksempel et felles kvotetak og statlig prosentandel ved salg. Det betyr at disse endringene vil gjelde fra søknadsrunden i august 2014.

Felles produksjonstak

Stortinget har bestemt at det skal innføres et felles produksjonstak for alle melkeforetak på 900.000 liter. Minimumsandelen man må selge til staten skal reduseres fra 50 til 20 prosent. Det vil også bli anledning for foretakene til både å leie inn og leie ut kvote samtidig.

Særbestemmelser for samdrifter avvikles

Det er også bestemt at alle særbestemmelser for samdrifter i kvoteordningen for melk og i forskriftene om produksjons- og avløsertilskudd skal avvikles. Nå vil ethvert foretak som driver en separat produksjon i eget foretak være kvalifisert for produksjons- og avløsertilskudd. Man kan altså drive flere foretak, forutsatt at foretakene ikke har et driftsfellesskap (for eksempel et melkeforetak sammen med andre melkeprodusenter (fram til nå omtalt som samdrift) og et enkeltforetak med sau). Dokumentasjonskravet vil gjelde for alle typer foretak, det vil si at man må kunne dokumentere lønnsutgiftene man har til innleid hjelp.

Leie av kvote for samdrift

De som i dag er definert som samdrifter vil kunne leie inn kvote(r) fra kvoteåret 2015, med søknadsfrist 1. august 2014. Leie må skje gjennom foretaket (DA eller ANS), og må skje innen samme fylkesvise omsetningsregion som driftssentret tilhører (det fjøset der det meste av melka blir produsert på årsbasis). Dersom man ønsker å gjøre endringer (inn- eller utmeldinger), etablere eller avvikle et DA/ANS-foretak er fristen for dette 1. desember.

Alle søknader om salg, leie og privat kjøp av kvote sendes til Statens landbruksforvaltning (SLF), som fra 1. juli vil hete Landbruksdirektoratet.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:

Mina Mjærum Johansen. Mob.: 917 75 831. e-post: mina.mjarum.johansen@bondelaget.no

Anders Huus (uke 29 og 31). Mob.: 957 99 191. e-post: anders.huus@bondelaget.no