Endring i naturmangfaldloven verken naudsynt eller ønskjeleg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget seier nei til endring i naturmangfaldlova. - Verken naudsynt eller ønskjeleg, meiner Bondelaget

Illustrasjonsfoto: Ole Johnny Trangsrud, HANEN.- Dette er ei utviding av kva styresmaktene kan nekte innafor landskapsvernområde, meiner Bondelaget om kva Miljøverndepartementet skriv berre er ei harmonisering mellom reglane i naturmangfoldlova paragraf 36 og paragraf 34.

Svekkar rettstryggleiken

- Styresmaktene har også i dag ein hjemmel til å sjå tiltaket det no vert søkt om, i samanheng med tiltak dei allereie har gjeve løyve til innafor landskapsvernområdet. I tillegg ønskjer styresmaktene no ein heimel til å nekte tiltak, som ikkje i seg sjølv vil gjere skade, men som saman med alle framtidige tenkjelege og utenkjelege tiltak, kan vere til skade. Ein slik regel svekkar rettstryggleiken til borgarane. Endringa vil dessutan kunne ramme utvikling av lovleg igangverande verksemd innafor verneområdet svært hardt. Nye rasjonelle driftsmåtar kan til dømes nektas, ikkje fordi dei i seg sjølv gjer skade, men fordi det er tenkjeleg av verksemda kanskje i framtida vil kunne gjere skade, heiter det i høyringsbrevet Norges Bondelag har sendt Miljøverndepartementet.

Fekk ikkje høyringsbrevet

Samstundes finn Norges Bondelag grunn til å minne om hovudregelen i utredningsinstruksen der det heiter at høyringsfristen skal vere tre månader. Denne gong fekk ikkje Bondelaget høyringsbrevet, og måtte såleis be om utsett klagefrist.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Sissel Fykse

Bondelagets temasider jus og grunneierrettigheter

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere