Endring i naturmangfaldloven verken naudsynt eller ønskjeleg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget seier nei til endring i naturmangfaldlova. - Verken naudsynt eller ønskjeleg, meiner Bondelaget

Illustrasjonsfoto: Ole Johnny Trangsrud, HANEN.- Dette er ei utviding av kva styresmaktene kan nekte innafor landskapsvernområde, meiner Bondelaget om kva Miljøverndepartementet skriv berre er ei harmonisering mellom reglane i naturmangfoldlova paragraf 36 og paragraf 34.

Svekkar rettstryggleiken

- Styresmaktene har også i dag ein hjemmel til å sjå tiltaket det no vert søkt om, i samanheng med tiltak dei allereie har gjeve løyve til innafor landskapsvernområdet. I tillegg ønskjer styresmaktene no ein heimel til å nekte tiltak, som ikkje i seg sjølv vil gjere skade, men som saman med alle framtidige tenkjelege og utenkjelege tiltak, kan vere til skade. Ein slik regel svekkar rettstryggleiken til borgarane. Endringa vil dessutan kunne ramme utvikling av lovleg igangverande verksemd innafor verneområdet svært hardt. Nye rasjonelle driftsmåtar kan til dømes nektas, ikkje fordi dei i seg sjølv gjer skade, men fordi det er tenkjeleg av verksemda kanskje i framtida vil kunne gjere skade, heiter det i høyringsbrevet Norges Bondelag har sendt Miljøverndepartementet.

Fekk ikkje høyringsbrevet

Samstundes finn Norges Bondelag grunn til å minne om hovudregelen i utredningsinstruksen der det heiter at høyringsfristen skal vere tre månader. Denne gong fekk ikkje Bondelaget høyringsbrevet, og måtte såleis be om utsett klagefrist.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Sissel Fykse

Bondelagets temasider jus og grunneierrettigheter

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere