Eli Reistad.

Landbrukets representanter i balanseringsutvalget, som skal evaluere markedsordningene, var i går samlet i Landbrukets Hus. Det er Eli Reistad som representerer Norges Bondelag i utvalget.

- Dette er et viktig arbeid for bonden. Markedsordningene er et bredt fagområde, derfor er det viktig at landbrukets representanter og våre fagfolk samler sin kompetanse og jobber grundig, sier Eli Reistad.

Eli Reistad er bonde i Sigdal i Buskerud, og tidligere 1. nestleder i Norges Bondelag. Hun representerte også Bondelaget i Matkjedeutvalget.

God markedsregulering er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha et landbruk over hele landet og dermed ha muligheten til å nå regjeringens mål om økt matproduksjon. Markedsbalanseringen skal sikre bøndene avsetning for sine produkter til avtalt pris, uansett hvor de bor i landet, og dagligvarehandelen og matindustrien råvarer.

- Vi ønsker at dagens målsetting for ordningen videreføres, nemlig å sikre bøndene avsetning for sine produkter. Listhaug nevner økt konkurranse i næringsmiddelindustrien som et mål, det er ikke en del av dagens ordning, sier Reistad.

Mandatet til utvalget er å gjennomgå markedsordningene og legge fram forslag til alternative måter å balansere råvaremarkedene på. Utvalget skal vurdere behovet for markedsbalansering og ta stilling til om systemet kan avvikles. Mandatet går dermed enda lengre enn hva som er formulert i regjeringsplattformen. Evalueringen skal skje opp mot mål om lønnsom matproduksjon og landbruk over hele landet, samt behovet for å redusere bondens risiko. Utvalget skal levere sin rapport 1. juni 2015.

Kontakt: Eli Reistad, tlf 915 11 245.

Les også:
Bondelagets kommentar da utvalget ble presentert.
Virke-rapport: Bred støtte til fortsatt markedsregulering
Les mer om markedsregulering hos Norsk Landbrukssamvirke.