En viktig debatt

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forslag til Bioteknologirådet om bioteknologoloven

-Det er viktig med debatt om genteknologi og framtidas matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I dag lanserte Bioteknologirådet sine forslag til endringer i genteknologiloven.18 av 20 medlemmer tar til orde for å myke opp regelverket for genmodifiserte organismer, såkalte GMOer. Rådet ønsker innspill fra aktuelle aktører og interessenter frem til 15.mai 2018 og vil legge frem sitt endelige forslag i november 2018.

Nivådeling

Rådets flertall anbefaler en nivådeling i genteknologiloven. Det betyr at enkelte typer GMO-er utløser en meldeplikt i stedet for krav om en full godkjenningsprosess.

Lederen i Bondelaget stiller spørsmål ved om det i praksis lar seg gjøre med en slik nivådeling av loven hvor et nivå kun skal ha meldeplikt.

-Hvordan vil en slik tilnærming ivareta tilfeller med mindre endringer i arvestoffet, men som likevel kan store endringer i dyrene eller plantenes egenskaper? spør Bartnes.

Et flertall i Bioteknologirådet ønsker å fortsatt ivareta genteknologilovens krav til helse, miljø, bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk.

- Vi støtter at dette skal ligge til grunn som kriterier ved søknad om godkjenning av produkter. Vi har allerede et godt regelverk som sikrer at vi vurderer GMOer etter graden av risiko. Det vil alltid være en sak- til- sak vurdering som er nødvendig, understreker Bartnes.

Føre-var prinsippet

Det norske regelverket for bruk av GMO er strengt, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Dagens genteknologilov er ikke et forbud mot genteknologi, men den legger føre-var-prinsippet til grunn og forutsetter grundige vurderinger. 

-Det er nødvendig med erfaringer fra forvaltningen av genredigerte organismer før man vurderer eventuelle endringer i lovverket, sier Bartnes.

Norske bønder har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i matproduksjon. Årsaken er at det fortsatt er for stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette kan ha for mennesker og miljø. Skepsisen er også stor blant forbrukerne.

Flertallet i Bioteknologirådet ønsker å beholde kravet om merking av alle typer GMO-er, men foreslår at merkingen også differensieres etter nivå.

- Vi er glade for at flertallet i Bioteknologirådet går inn for at GMOene skal være sporbare og merkes, noe vi mener er viktig, sier Bartnes.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere