I dag lanserte Bioteknologirådet sine forslag til endringer i genteknologiloven.18 av 20 medlemmer tar til orde for å myke opp regelverket for genmodifiserte organismer, såkalte GMOer. Rådet ønsker innspill fra aktuelle aktører og interessenter frem til 15.mai 2018 og vil legge frem sitt endelige forslag i november 2018.

Nivådeling

Rådets flertall anbefaler en nivådeling i genteknologiloven. Det betyr at enkelte typer GMO-er utløser en meldeplikt i stedet for krav om en full godkjenningsprosess.

Lederen i Bondelaget stiller spørsmål ved om det i praksis lar seg gjøre med en slik nivådeling av loven hvor et nivå kun skal ha meldeplikt.

-Hvordan vil en slik tilnærming ivareta tilfeller med mindre endringer i arvestoffet, men som likevel kan store endringer i dyrene eller plantenes egenskaper? spør Bartnes.

Et flertall i Bioteknologirådet ønsker å fortsatt ivareta genteknologilovens krav til helse, miljø, bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk.

- Vi støtter at dette skal ligge til grunn som kriterier ved søknad om godkjenning av produkter. Vi har allerede et godt regelverk som sikrer at vi vurderer GMOer etter graden av risiko. Det vil alltid være en sak- til- sak vurdering som er nødvendig, understreker Bartnes.

Føre-var prinsippet

Det norske regelverket for bruk av GMO er strengt, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Dagens genteknologilov er ikke et forbud mot genteknologi, men den legger føre-var-prinsippet til grunn og forutsetter grundige vurderinger. 

-Det er nødvendig med erfaringer fra forvaltningen av genredigerte organismer før man vurderer eventuelle endringer i lovverket, sier Bartnes.

Norske bønder har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i matproduksjon. Årsaken er at det fortsatt er for stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette kan ha for mennesker og miljø. Skepsisen er også stor blant forbrukerne.

Flertallet i Bioteknologirådet ønsker å beholde kravet om merking av alle typer GMO-er, men foreslår at merkingen også differensieres etter nivå.

- Vi er glade for at flertallet i Bioteknologirådet går inn for at GMOene skal være sporbare og merkes, noe vi mener er viktig, sier Bartnes.