Landbruks- og matdepartementet sendte 21. desember 2022 ut et høringsnotat der det foreslås, at statsforvalterne skal avgjøre aksjeselskapers søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendom.

Norges Bondelag støtter dette, og mener det er viktig å begrense aksjeselskapers erverv av landbruksarealer, uavhengig av formålet med ervervet. – I stedet bør familielandbruket styrkes ved innstramminger i eiendomsregelverket, slik at ungdom og aktive bønder får tilgang til nødvendige arealressurser, sier Erlend Stabell Daling, som er advokat og avdelingssjef i Norges Bondelag. Han understreker at det er familielandbruket som sikrer aktive og levedyktige lokalsamfunn over hele landet.

Norges Bondelag mener at familiebruket utgjør ryggraden i norsk landbruk og at dette må være et sentralt premiss eiendomsregelverket. – Dette har vært en rettesnor for utviklingen av norsk landbruk i moderne tid, og blant annet gitt oss god og trygg mat, lokalt forankret næringsutvikling og arbeidsplasser i distriktene, og god dyrevelferd, sier Daling. Han understreker at familiebruket i tillegg har gitt en god og bærekraftig forvaltning av arealressursene, fordi målet er å overgi gården i enda bedre stand til neste generasjon.Erlend Stabell Daling

Familiejordbruk er mest bærekraftig

I andre deler av verden ser vi at selskapsjordbruket ikke er bærekraftig. Kravet om profitt gir ensidige monokulturer som utarmer næringsstoffene i jorden over tid. Tunge maskiner ødelegger jordstrukturen og overforbruk av vannressursene reduserer grunnvannsnivået. Både FN og andre miljøer har derfor fremholdt at familielandbruket er mer bærekraftig enn selskapsjordbruket, og dessuten inngår i løsningen på klimautfordringer og fattigdomsbekjempelse. Det vises blant annet til FNs «Global Action Plan» of Family Farming 2019 – 2028, der det er uttrykt at:

«Family farmers have proven their capacity to develop new strategies and provide innovative responses to emerging social, environmental and economic challenges. They don’t just produce food. They simultaneously fulfil environmental, social and cultural functions, and are custodians of biodiversity, preserving landscape and maintaining community and cultural heritage. Further, they have the knowledge to produce nutritious and culturally appropriate food as part of local traditions.

In fact, nothing comes closer to the paradigm of sustainable food production than family farming. Family farmers, when supported with affirmative policies and programmes, have a unique capacity to redress the failure of a world food system that, while producing enough food for all, still wastes one third of the food produced, fails to reduce hunger and the different forms of malnutrition, and even generates social inequalities».

– Den norske modellen med familielandbruket har vært en fremtidsrettet suksessoppskrift. Dessverre har den blitt uthulet de senere år, særlig som følge av en kraftig økning i eiendomsprisene og at flere erververe av landbrukseiendom har andre formål med eierskapet, enn bosetning og drift, sier Daling, og påpeker at dette har igjen nær sammenheng med endringer i regelverk og praksis, til fordel for andre interesser enn familielandbruket. Konsekvensen har blitt at både ungdommer og aktive bønder utkonkurreres av andre interesser, når de vil erverve et gårdsbruk eller tilleggsjord.

Norges Bondelag mener på dette grunnlag at det er viktig å begrense aksjeselskapers erverv av landbruksarealer, uavhengig av formålet med ervervet. I stedet bør familielandbruket styrkes ved innstramminger i eiendomsregelverket, slik at ungdom og aktive bønder får tilgang til nødvendige arealressurser. Det er dette som sikrer aktive og levedyktige lokalsamfunn over hele landet.

Søknader vil behandles av et større fagmiljø

I følge en rapport fra Landbruksdirektoratet behandles det i gjennomsnitt 8 konsesjonssøknader årlig, i hvert av fylkene. Det innebærer at de fleste kommuner sjelden har nevneverdig erfaring med behandling av konsesjonssøknader fra aksjeselskaper. Samtidig er dette svært viktige saker for norsk landbruk, med kompliserte rettslige avveininger. Norges Bondelag mener at slike avveininger må behandles av solide og erfarne fagmiljøer, som ikke så lett blir gjenstand for press fra ressurssterke konsesjonssøkere.

På denne bakgrunn stiller Norges Bondelag seg positiv til forslaget i høringsnotatet og mener at dette er et viktig skritt i riktig retning for å styrke familielandbruket i Norge.