Stortinget ba regjeringa om å styrke vernet av matjorda, men i sin nye jordvernstrategi argumenterer regjeringa for å fortsette som i dag.

- Regjeringa har ikke svart på oppdraget de fikk fra flertallet på Stortinget. De har levert et ambisjonsløst dokument uten effektive tiltak for å styrke vernet av norsk matjord. Det er skuffende, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.    

Knapphetsressurs

Brita SkallerudI løpet av de siste 50 årene har 1 million dekar matjord blitt bygd ned i Norge, og i dag kan bare tre prosent av landarealet vårt brukes til å produsere mat.

- Jorda er en knapphetsressurs og vi har et stort ansvar for å sikre egne og framtidige generasjoners muligheter til å produsere mat. Det er bred politisk enighet om at vi i Norge skal produsere mer mat til en voksende befolkning. Da kan vi ikke fortsette nedbyggingen av matjord i samme tempo som i dag, sier hun.

 

Burde satset videre

I dag er målet å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 6000 dekar hvert år. Målet ble nådd for første gang i 2013 og foreløpige tall viser at det ble nådd også i 2014. Dette målet ønsker dagens regjering altså å videreføre.

- Det er bra at vi har klart å nå dette målet. Nå er tiden kommet for å bygge videre på den jobben som er gjort. Hadde denne regjeringen hatt ambisjoner om å styrke jordvernet ville de satt et lavere mål enn 6000 dekar, mener Skallerud.

Vil ikke verne i lov

Av tiltakene som beskrives i den nye strategien er bedre samkjøring mellom offentlige etater og myndigheter, konkretisere nasjonale jordverninteresser, kommunereform og en evaluering av plan- og bygningsloven. Å lovfeste vern av matjord gjennom jordloven vil regjeringen ikke. Det vises til at flertallet av kommunene og fylkeskommune er i mot.

- Vi er skuffet over at regjeringa ikke vil gi jorda et juridisk vern, fordi det er det mest effektive tiltaket mot nedbygging. At kommunene er skeptiske kan vi forstå fordi det som bygges på matjorda gir verdier lokalt, som bedre infrastruktur eller arbeidsplasser. Det er nettopp derfor jordvern er et nasjonalt ansvar - et ansvar som denne regjeringen dessverre viser liten vilje til å ta på alvor.