En helt riktig beslutning

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

- En helt riktig beslutning, sier Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag om bruddet i forhandlingene.

Vi kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som fører til mindre matproduksjon i Norge, sier Helland.
- En helt riktig beslutning Sonderingsmøtene med staten viste at det var lite å hente. Det kom heller ingen signal om forsterket tollvern.

- Vi ønsker ikke å bli gissel for en landbrukspolitikk som ikke tar ansvar for framtidig matproduksjon verken i Norge eller i verden for øvrig, sier Helland.

- Følgene av årets oppgjør kan bli mer nedlegging av bruk og mindre matproduksjon. Det berører ikke bare bøndene, men i høyeste grad forbrukernes adgang til sikker mat og hvor-dan landet vårt skal se ut, sier han.

Statens tilbud innebærer 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter, mens andre grupper ligger an til å få over 17.000 kroner i økt inntekt.

- Dette tilbudet er ikke i tråd med det Stortinget vedtok da den behandlet landbruksmeldinga. Det er heller ikke i tråd med folkets vilje. 9 av 10 innbyggere i Norge vil ha et landbruk på dagens nivå.

Stortingsmeldinga som ble vedtatt i Stortinget, sier at vi må øke matproduksjonen i Norge med 20 prosent de neste 20 årene.

- Det står i meldinga at det viktigste virkemidlet for å nå dette målet, er en god økonomi i næringa. Med statens tilbud, vil det tvert imot bli dårligere økonomi, ettersom inntektsgapet mellom oss og andre grupper vil øke. Dette kunne vi ikke godta, fastslår Asbjørn Helland, som varsler aksjoner i dagene framover.


 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere