Vi kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som fører til mindre matproduksjon i Norge, sier Helland.
- En helt riktig beslutning Sonderingsmøtene med staten viste at det var lite å hente. Det kom heller ingen signal om forsterket tollvern.

- Vi ønsker ikke å bli gissel for en landbrukspolitikk som ikke tar ansvar for framtidig matproduksjon verken i Norge eller i verden for øvrig, sier Helland.

- Følgene av årets oppgjør kan bli mer nedlegging av bruk og mindre matproduksjon. Det berører ikke bare bøndene, men i høyeste grad forbrukernes adgang til sikker mat og hvor-dan landet vårt skal se ut, sier han.

Statens tilbud innebærer 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter, mens andre grupper ligger an til å få over 17.000 kroner i økt inntekt.

- Dette tilbudet er ikke i tråd med det Stortinget vedtok da den behandlet landbruksmeldinga. Det er heller ikke i tråd med folkets vilje. 9 av 10 innbyggere i Norge vil ha et landbruk på dagens nivå.

Stortingsmeldinga som ble vedtatt i Stortinget, sier at vi må øke matproduksjonen i Norge med 20 prosent de neste 20 årene.

- Det står i meldinga at det viktigste virkemidlet for å nå dette målet, er en god økonomi i næringa. Med statens tilbud, vil det tvert imot bli dårligere økonomi, ettersom inntektsgapet mellom oss og andre grupper vil øke. Dette kunne vi ikke godta, fastslår Asbjørn Helland, som varsler aksjoner i dagene framover.